Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/178/10 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany podziału gminy Krynki na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 ) w związku z art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; zm. z 2004r, Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz, 242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz.327 , Nr 112, poz.766; z 2008 Nr 96, poz.607, Nr 180, poz.1111; z 2009r. Nr 213, poz.1651i 1652) uchwala się, co następuje :

§ 1. Na wniosek Burmistrza Krynek dokonuje się zmian w podziale gminy Krynki na obwody głsowania , ustalenia ich numerów i granic .

§ 2. § 1 uchwały Nr XXII/171/02 z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy Krynki na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych ( Dz. Urz. Woj.Podl. z 2002 r. Nr 29, poz. 740) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych .

Przewodniczący Rady

Jan Augustyńczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXX/178/10
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Podział gminy Krynki na obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

1

Sołectwo Grzybowszczyzna Nowa: wsie - Grzybowszczyzna Nowa, Grzybowszczyzna Stara; Sołectwo Górany :wsie - Górany; Podlipki, Studzionka; Sołectwo Leszczany ; Sołectwo Nietupa ; Sołectwo Ostrów Południowy; Sołectwo Szaciły ; Sołectwo Świdziałówka

2

Sołectwo Białogorce; Sołectwo Ciumicze; Sołectwo Górka, Sołectwo Kol. Nietupa; Sołectwo Kruszyniany ; Sołectwo Kundzicze : wsie - Kundzicze; Nietupa Młyn, Trejgle ;Sołectwo Łosiniany ; Sołectwo Ozierany Małe; Sołectwo Ozierany Wielkie ; Sołectwo Plebanowo ;Sołectwo Rudaki ; Sołectwo Sanniki

3

miasto Krynki: sołectwo Nowa - ulice: Graniczna, Nowa, Pohulanka, Spółdzielcza, Zaułek Nowy; miasto Krynki: sołectwo Aleja Szkolna - ulice: Akacjowa, Aleja Szkolna, Cerkiewna, Lipowa, Mokra, 1-go Maja, Ogrodowa, Okopy, Stary Dwór, Wojska Polskiego, Zaułek Gminny, Zaułek Szkolny, Zaułek Szpitalny ; sołectwo Łapicze ; miasto Krynki: sołectwo 11-go Listopada - ulice: Górna, Józefa Piłsudskiego, Kaukazka, 11-go Listopada, Sokólska,Wąska; miasto Krynki:sołectwo : Kościelna - ulice: Browarna, Czysta, Garbarska, Grochowa, Kościelna, Nadrzeczna, Zielona ; wsie : Chłodne Włóki , Ozierskie, Rachowik

4

miasto Krynki: sołectwo Grodzieńska - ulice: Bema, Grodzieńska, Legionowa, Plac Jagielloński, Polna, Projektowana, Rynkowa, Ukośna ; sołectwo Jurowlany

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe