Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/152/10 Rady Gminy Czyże

z dnia 9 sierpnia 2010r.

zmieniająca w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) W § 1 Uchwały nr 61/101/98 Zarządu Gminy Czyże z dnia 15 września 1998 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, w obwodzie Nr 3 dodaje się miejscowość Podwieżanka.

2) Wykaz granic obwodów głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Walentyna Jakimiuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/152/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

WYKAZ GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

1.

Czyże, Leniewo, Łuszcze, Osówka, Podrzeczany, Rakowicze, Szostakowo

2.

Hukowicze, Klejniki, Leszczyny, Sapowo

3.

Kamień, Kojły, Kuraszewo, Lady, Maksymowszczyzna, Wieżanka, Wólka, Podwieżanka

4.

Morze, Zbucz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe