Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/239/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz .1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; z 2009r. Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznmych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych część drogi powiatowej nr 1731B Rogawka-Krupice-Bujaki-do drogi nr 1709B na odcinku granica Gminy Drohiczyn-Bujaki-do drogi nr 1709B o długości 3,800 km

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Żeruń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe