Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 228/XLIV/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Ciechanowiec, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 16/II/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 6 poz. 201, z 2004 r. Nr 38 poz. 715, z 2007 r. Nr 93 poz. 772, z 2008 r. Nr 222 poz. 2261 oraz z 2009 r. Nr 187 poz.2008) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 43 ust. 8 otrzymuje brzmienie: "Każdy radny powinien być członkiem przynajmniej jednej komisji stałej."

2) § 58 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Komisja może przeprowadzać kontrole całokształtu działalności Burmistrza i Gminnych jednostek organizacyjnych (kontrole kompleksowe) oraz kontrole doraźne (problemowe) według potrzeb."

3) § 81 otrzymuje brzmienie: "Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Referacie Organizacyjnym, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego."

4) w § 91 lit. b wykreśla się "sekretarz gminy"

5) § 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący Rady Miejskiej, a pozostałe czynności - wyznaczona przez burmistrza osoba zastępująca lub sekretarz gminy.

6) § 92 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada Miejska, w drodze uchwały."

7) § 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym podlega okresowej ocenie."

8) § 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krystyna Olędzka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe