Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/157/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy ,uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.000 zł z tego:

1) Zadania własne : 31.000 zł

a) 758, rozdział 75801 § 2920 10.000 zł

b) 921, rozdział 92109 § 6297 21.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.904 zł z tego:

1) Zadnia realizowane na podstawie porozumień z jst 34.000 zł

a) 801, rozdział 80104 § 2310 34.000 zł

2) Zadania własne : 71.904 zł

a) 600, rozdział 60016 § 4430 850 zł

b) 630, rozdział 63003 § 6059 67 zł

c) 710, rozdział 71004 § 4170 700 zł

d) 710, rozdział 71004 § 4110 160 zł

e) 710, rozdział 71004 § 4120 30 zł

f) 720, rozdział 72095 § 6059 4.880 zł

g) 750, rozdział 75075 § 4170 800 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4270 10.000 zł

i) 801, rozdział 80101 § 6060 5.200 zł

j) 854, rozdział 85415 § 3240 16.000 zł

k) 921, rozdział 92109 § 6057 21.000 zł

l) 921, rozdział 92109 § 6059 12.217 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.904 zł z tego:

1) Zadnia realizowane na podstawie porozumień z jst 20.000 zł

a) 600, rozdział 60014 § 2710 20.000 zł

2) Zadania własne: 54.904 zł

a) 600, rozdział 60016 § 4270 18.014 zł

b) 600, rozdział 60016 § 4300 14.000 zł

c) 801, rozdział 80101 § 4010 16.000 zł

d) 700, rozdział 70005 § 4300 890 zł

e) 750, rozdział 75075 § 4300 800 zł

f) 801, rozdział 80101 § 4210 5.200 zł

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zadania inwestycyjne na 2010 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2010 rok oraz dotacje podmiotowe w 2010 roku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 16.453.127 zł.

2) Plan wydatków ogółem 18.092.362 zł z tego :

a) zlecone 1.935.491 zł

b) własne 16.006.769 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst - 150.102 zł

§ 10. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750 zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 826.385 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".

§ 11. Na spłatę w 2010 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 159.360 zł przeznacza się wolne środki.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.553.691 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 826.385 zł

3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 1.483.724 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

1. Plan dochodów Gminy uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 31.000 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo Nr ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku) przyznano kwotę 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Szerszeniach.

- - zgodnie z zawartą w dniu 21 września 2010roku umową przyznania pomocy nr 00081-6930-UM1040055/10 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413" wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, przyznano ze środków unii europejskiej 21.000 zł, na zadanie pt:"Centrum kulturalno - wypoczynkowe w miejscowości Rogawka".

2. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 31.000 zł

- zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na remont w Szkole Podstawowej w Szerszeniach.

- w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z Gminy Siemiatycze uczęszczających do przedszkoli miejskich zwiększono o 34.000 zł dotacje celową dla Miasta Siemiatycze.

- zmniejszono dotację na rzecz Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 20.000 zł

Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach i paragrafach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. Przeniesiono środki z zakupu materiałów i przeznaczono na zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Tołwinie

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750 zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką WFOŚ i GW w kwocie 826.385zł zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie"

Na spłatę w 2010 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 159.360 zł przeznacza się wolne środki .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/157/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/157/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/157/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/157/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2010 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe