Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 394/10 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Tekst pierwotny

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 103.550,00 zł zgodnie z załącznikiem.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.491.052,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące w kwocie 15.481.115,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.934.860,00 zł,

- dotacje na reralizację własnych zadań bieżących 839.11200 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie 1.009.937,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.006.052,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące w kwocie 16.045.537,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.934.860,00 zł,

2)wydatki majątkowe w kwocie 1.960.515,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 100.640,00 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik do Zarządzenia Nr 394/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 21 października 2010 r.

DOCHODY - zwiększenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Rodzaj dochodu

Kwota zwiększenia w

751

75109

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

zlecone

9.225,00

852

85295

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

własne

27.190,00

854

85415

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

własne

67.135,00

Razem

103.550,00

WYDATKI - zwiększenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia w

751

75109

4170

wynagrodzenia bezosobowe

zlecone

4.960,00

751

75109

4210

zakup materiałów i wyposażenia

zlecone

1.999,00

751

75109

4300

zakup usług pozostałych

zlecone

31,00

751

75109

4410

podróże służbowe krajowe

zlecone

1.500,00

751

75109

4740

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego

zlecone

300,00

751

75109

4750

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

zlecone

435,00

852

85295

3110

świadczenia społeczne

własne

27.190,00

854

85415

3240

stypendia szkolne

własne

59.135,00

854

85415

3260

inne formy pomocy dla uczniów

własne

8.000,00

Razem

103.550,00


Uzasadnienie

Po dokonanej weryfikacji decyzji zwiększających przyznane dotacje postanawia się wprowadzić w budżecie gminy następujące zmiany:
1)w planie finansowym Urzędu gminy:
- w rozdziale 75109 zwiększa się dochody i wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin o kwotę 9.225,00 zł,
- w rozdziale 85415 zwiększa się dochody i wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym o kwotę 67.135,00 zł,
- w rozdziale 85295 zwiększa się dochody na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 27.190,00 zł,
2) w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania o kwotę 27.190,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe