reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/10 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Czeremcha uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultacji w zakresie:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy Czeremcha z organizacjami pozarządowymi.

2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Czeremcha oraz na rzecz jego mieszkańców.

3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy Czeremcha. w formie zarządzenia, które określi przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji.

§ 2. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form

1) konsultacje pisemne,

2) bezpośrednie otwarte spotkania,

3) ankiety,

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczenych technik informatycznych.

3. Niezależnie od wybranej formy konsultacji na stronie internetowej gminy publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin, forma i tryb konsultacji.

4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 3. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

2. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czeremcha nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu przeprowadzającego konsultacje.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama