Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Augustów

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Augustów Nr XXVII/238/10 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale Nr XXVII/238/10 Rady Gminy Augustów z dnia 4 listopada 2010 r. wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d, otrzymuje brzmienie: d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

Z dniem 30 listopada 2010 r. wprowadzono zmianę do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1461), gdzie z dniem 1 stycznia 2011 r. będzie obowiązywała zmiana dotycząca art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d w brzmieniu: d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W związku z powyższym należy wprowadzić zmianę do uchwały Rady Gminy Augustów Nr XXVII/238/10 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe