reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Krypno

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.489.666 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10.422.654zł,

- majątkowe w wysokości 3.067.012zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.482.848 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10.422.654 zł,

- majątkowe w wysokości 4.060.194 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,

2) celową w wysokości - 30.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 30.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 993.182zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 334.364 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 658.818 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.707.482 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 714.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 993.182 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 714.300 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.296.086 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 196.697 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Bajki Zalesie kwotę 13.650zł,

2. sołectwa Kruszyn kwotę 10.355zł,

3. sołectwa Dębina kwotę 7.393zł,

4. sołectwa Długołęka I kwotę 13.429zł,

5. sołectwa Długołęka Centrum kwotę 11.906zł,

6. sołectwa Długołęka II kwotę 11.241zł,

7. sołectwa Góra kwotę 18.053zł,

8. sołectwa Krypno Kościelne kwotę 16.115zł,

9. sołectwa Krypno Wielkie kwotę 21.569zł,

10. sołectwa Kulesze Chobotki kwotę 8.251zł,

11. sołectwa Morusy kwotę 6.534zł,

12. sołectwa Peńskie kwotę 12.709zł,

13. sołectwa Rekle kwotę 7.227zł,

14. sołectwa Ruda kwotę 22.898zł,

15. sołectwa Zastocze kwotę 15.367zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 80.000 zł; wydatki - 80.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 993.182 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 714.300 zł.

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.296.086 zł

2.

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Jurgielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Nr 1- plan dochodów na 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2- plan wydatków na 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 3- wydatki inwestycyjne 2010r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 4- przychody i rozchody budżetu 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 5- dotacje 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik Nr 6- dochody własne 2011

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama