| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180,poz. 1111,nr 223 poz. 1458; z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 106, poz. 675) art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 763, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .

§ 2. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające co najmniej :

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w Uchwale Rady Gminy nr XXXI/139/06 z dnia 23.03.2006 r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami

4) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami

3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

§ 3. Wskazuje się Gminne Składowisko Odpadów w miejscowości Osipy Lepertowizna, Gmina Wysokie Mazowieckie, jako miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej

2) posiada sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne, posiadające możliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 3,5 m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »