Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Łomża

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania własne o kwotę 83 355 zł.

Dział 900 rozdział 90003 § 2440 - 83 355 zł

/Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/

§ 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania własne o kwotę 83 355 zł.

Dział 900 rozdział 90003 § 4300 - 83 355 zł

/objaśnienia jak wyżej/

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy działami na zadania własne.

1. Zmniejszenia:

1)Dział 710 rozdział 71004 § 4300 - 2 000 zł

/zmniejsza się plan wydatków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego/

2)Dział 801 rozdział 80110 § 6050 - 47 200 zł

/opracowanie projektu na budowę hali sportowej dla Gimnazjum/

2. Zwiększenia:

1)Dział 801 rozdział 80101 § 6050 - 47 200 zł

/przebudowa oczyszczalni ścieków przy Sz. P. w Pniewie z biologicznej na biologiczno - mechaniczną/

2)Dział 854 rozdział 85415 § 3240 - 2 000 zł

/zwiększa się plan wydatków na stypendia za osiągnięcia wyników w nauce/

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów pomiędzy rozdziałami zadania zlecone.

1. Zmniejszenia

1)Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 2 500 zł

/dotacja na świadczenia rodzinne/.

2. Zwiększenia:

1)Dział 852 rozdział 85213 § 2010 - 2 500 zł

/dotacja na ubezpieczenia zdrowotne/

§ 5. Załącznik Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok do uchwały Nr IV/13/10 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem 23 194 227 zł, w tym: bieżące 21 505 442 zł

Wydatki ogółem 27 745 821 zł, w tym: bieżące 21 480 648 zł

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Załącznik do Uchwały Nr VIII/36/11
Rady Gminy Łomża
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe