Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krasnopol

Tekst pierwotny

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krasnopol

Na podstawie art. 30, ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.647, Nr 170, poz. 1218, i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r, Nr17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 ) i po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielsta Polskiego Zarzadem Oddziału w Sejnach Rad Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/145/09 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krasnopol:

1)załącznik do Regulaminu wynagradzania nauczycieli otrzymuje brzmienie:

"TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH DYREKTORA I WICEDYREKTORA SZKOŁY

Lp

Stanowisko

Miesięcznie zł od - do

1

Dyrektor każdego typu szkoły liczącej:

1) do 5 oddziałów i 5 oddziałów

2) 6 i więcej oddziałów

300-800 zł

800 - 2.000

2

Wicedyrektor każdego typu szkoły liczącej:

1) do 5 oddziałów i 5 oddziałów

2) 6 i więcej oddziałów

200 - 500

500- 1.500 "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe