Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/52/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w planie zadań inwestycyjnych na 2011 rok:

a) w zadaniu pn."Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane" - ustala się: wartość zadania w kwocie 853.601 zł, wydatki poniesione do końca 2010 r. w kwocie 680.601 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 173.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 173.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

b) w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego" ustala się: wartość zadania w kwocie 390.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 390.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 390.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

c) w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej" ustala się: wartość zadania w kwocie 72.430 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 72.430 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 72.430 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

d) w zadaniu pn."Przebudowa ul. Kasztanowej" - ustala się: wartość zadania w kwocie 770.083 zł, wydatki poniesione do końca 2010 r. w kwocie 220.083 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

e) w zadaniu pn. "Przebudowa wlotu ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej- wykonanie projektu organizacji ruchu i dokumentacji projektowej" ustala się: wartość zadania w kwocie 47.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 47.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 47.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

f) dodaje się zadanie pn. "Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaułek w Bielsku Podlaskim": wartość zadania w kwocie 1.100.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 1.100.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 550.000 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 550.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

g) dodaje się zadanie pn. "Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim": wartość zadania w kwocie 1.150.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 60.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 30.000 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

h) dodaje się zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej na odcinku od ulicy Studziwodzkiej do ulicy Torowej": wartość zadania w kwocie 200.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 200.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 200.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

i) w zadaniu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta - wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności" ustala się: wartość zadania w kwocie 128.118 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 128.118 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 128.118 zł - Dz. 700 rozdział 70005;

j) w zadaniu pn."Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem:ul. Mickiewicza - droga dojazdowa"- ustala się: wartość zadania w kwocie 179.372 zł, wydatki poniesione do końca 2010 r. w kwocie 19.372 zł - Dz. 710 rozdział 71035;

k) w zadaniu pn."Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim"- ustala się: wartość zadania w kwocie 1.349.524 zł - Dz. 801 rozdział 80101;

l) dodaje się zadanie pn. "Zakup Alkomatu Drager Alcotest 8610 z drukarką dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji": wartość zadania w kwocie 7.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 7.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 7.000 zł - Dz. 851 rozdział 85154;

m) w zadaniu pn. "Zakup kosiarki rotacyjnej" ustala się: wartość zadania w kwocie 5.300 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 5.300 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 5.300 zł - Dz. 900 rozdział 90004;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.167.693 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.299.020 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.093.753 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 31.997 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.868.673 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł);

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.917.050 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.803.410 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.093.753 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 10.740 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 311.997 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.113.640 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 431.118 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł;

§ 2. Ustala się Dotacje udzielane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

965 781

A

Dochody własne

0

965 781

Dział 600

Transport i łączność

0

780 000

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

0

780 000

§ 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

200 000

§ 6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0

580 000

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

0

150 800

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

150 800

§ 0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0

30 000

§ 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0

120 800

Dział 758

Różne rozliczenia

0

20 000

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0

20 000

§ 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

0

20 000

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

14 981

Rozdział 80110

Gimnazja

0

14 981

§ 2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0

14 981

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

416 200

1 381 981

A

Wydatki na zadania własne

416 200

1 381 981

Dział 600

Transport i łączność

258 000

1 360 000

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

258 000

1 360 000

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

258 000

1 360 000

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

150 000

0

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150 000

0

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

14 981

Rozdział 80110

Gimnazja

0

14 981

§ 4211

Zakup materiałów i wyposażenia

0

635

§ 4241

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

6 000

§ 4301

Zakup usług pozostałych

0

6 696

§ 4411

Podróże służbowe krajowe

0

250

§ 4421

Podróże służbowe zagraniczne

0

1 350

§ 4431

Różne opłaty i składki

0

50

Dział 851

Ochrona zdrowia

7 000

7 000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 000

7 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000

0

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

7 000

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 200

0

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 200

0

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 200

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Województwo Podlaskie Dz. 600 rozdział 60013 § 2710

280 000

0

1

Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540

438 252

2

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straźy Granicznej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

0

2

Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem narkomanii, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820

12 000

3

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

3

Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2810

2 200

4

Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego Państwowe straży Pożarnej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75411 § 3000

1 000

4

Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

33 800

5

Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480

847 860

5

Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

14 000

6

Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480

530 027

6

Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

19 600

7

Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650

802 260

7

Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

10 400

8

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

25 000

9

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810

1 500

10

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

5 500

11

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830

5 000

12

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810

1 100

13

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820

8 900

14

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

249 000

15

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2830

1 000

Razem

350 600

1 377 887

802 260

Razem

389 000

438 252

0

Dotacje majątkowe

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 § 6300

350 000

2

Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 6210

6 580

3

Samorząd Calarasi (Mołdowa) Dz. 900 rozdz.90001 § 6300

431 118

Razem

787 698

Razem dotacje bieżące

3 357 999

zwroty dotacji § 2910

16 986

Ogółem dotacje bieżące

3 374 985

Razem dotacje majątkowe

787 698

OGÓŁEM

4 162 683

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe