Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/57/11 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim:

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 34:

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie,

2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolnie.

2. W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6:

1) II Liceum Ogólnokształcące w Kolnie,

2) Liceum Profilowane Nr II w Kolnie,

3) Technikum w Kolnie,

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kolnie,

5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kolnie,

6) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolnie.

3. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach, ul. Polowa 26:

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stawiskach,

2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stawiskach,

3) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Stawiskach.

4. Technikum dla Dorosłych w Grabowie, ul. Szkolna 7.

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kolnie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, Kolno, ul. Księcia Janusza 40.

6. Technikum Publiczne w Kolnie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, Kolno, ul. Plac Wolności 15.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/225/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Niesłuchowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe