reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217,art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 11 065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 11 065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi Plan dochodów 10 967 109,00 zł z czego : Dochody majątkowe w wysokości 1 446 285,00 zł Dochody bieżące w wysokości 9 520 824,00 zł Plan wydatków 10 306 543,00 zł z czego: Wydatki majątkowe w wysokości 1 009 819,00 zł Wydatki bieżące w wysokości 9 296 724,00 zł

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 2. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 660 566,00 zł z przeznacza się na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 660 566,00 zł,

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 74 /11
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 4 listopada 2011 r.

DOCHODY

Rodzaj: : Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział

Rozdz.

Par.

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

2 000,00

- 2 000,00

0,00

71035

Cmentarze

2 000,00

- 2 000,00

0,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00

- 2 000,00

0,00

Razem:

2 000,00

- 2 000,00

0,00

Rodzaj :Własne

Dział

Rozdz.

Par.

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

145 450,00

- 9 055,00

136 395,00

80101

Szkoły podstawowe

115 450,00

- 9 055,00

106 395,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

115 450,00

- 9 055,00

106 395,00

Razem:

9 555 899,00

- 9 055,00

9 546 844,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

1 420 265,00

0,00

1 420 265,00

10 978 164,00

-11 065,00

10 967 109,00


WYDATKI

Rodzaj: : Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

2 000,00

- 2 000,00

0,00

71035

Cmentarze

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 2 000,00

0,00

Razem:

2 000,00

- 2 000,00

0,00

Rodzaj :Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów miedzy JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

283 263,00

12 075,00

295 338,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

283 263,00

12 075,00

295 338,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

283 263,00

12 075,00

295 338,00

Razem:

284 735,00

12 075,00

296 810,00

Rodzaj :Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 378 337,00

5 800,00

1 384 137,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 259 797,00

5 800,00

1 265 597,00

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

5 800,00

6 800,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

79 172,00

5 548,00

84 720,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

63 972,00

5 548,00

69 520,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 895,00

2 848,00

10 743,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

2 700,00

3 700,00

801

Oświata i wychowanie

3 270 996,00

- 9 055,00

3 261 941,00

80101

Szkoły podstawowe

1 650 233,00

- 9 055,00

1 641 178,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

221 845,00

- 9 055,00

212 790,00

852

Pomoc społeczna

652 950,00

577,00

653 527,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00

577,00

577,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

577,00

577,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

945 633,00

14 000,00

959 633,00

90095

Pozostała działalność

719 681,00

14 000,00

733 681,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

14 000,00

14 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

615 420,00

12 000,00

627 420,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

537 920,00

12 000,00

549 920,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

225 000,00

12 000,00

237 000,00

Razem:

8 560 598,00

28 870,00

8 589 468,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

1 420 265,00

0,00

1 420 265,00

10 267 598,00

38 945,00

10 306 543,00

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ 74 /11
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 4 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

6050

Dokumentacja projektowa ulic w Czeremsze : Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna , Sportowa i Krótka.

44 587,00

44 587,00

44 587,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

2

600

60016

6050

Dokumentacja projektowa ulic w Czeremsze : Sosnowa do drogi krajowej Zambrów -Połowce

17 220,00

17 220,00

17 220,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

3

801

80101

6050

Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowe, budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej oraz adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Czeremsze ul Szkolna na potrzeby przedszkola

1 225 830,00

25 830,00

25 830,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

4

921

92109

6057
6059

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kuzawa w ramach PROW 2007-2013

312 920,00

312 920,00

120 577,00

A.
B.
C.

192 343,00

Urząd Gminy

5

010

01010

6050

Budowa wodociągu gminnego do wsi Berezyszcze, Zubacze, Bobrówka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Czeremsze ul Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia ,Podleśna ,Sportowa i Krótka ,gmina Czeremcha

1 643 872,00*

11 832,00

11 832,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

6

801

80101

6060

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła

212 790,00

212 790,00

106 395,00

A.106 395,00
B.
C.
…..

Urząd Gminy

7

900

90019

6060

Zakup samochodu do wywozu nieczystości płynnych
/ samochód asenizacyjny /

25 000,00

25 000,00

25 000,00

A.
B.
C.

Urząd Gminy

8

750
754


75023
75412

6060
6060

Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czeremcha Wieś -zestaw średni

45 997,00

45 997,00

25 997,00

A.
B.20 000,00
C.

Urzad Gminy

9

600

60016

6060

Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych

4 305,00

4 305,00

4 305,00

A.
B.
C.

Urzad Gminy

10

900

90095

6060

Zakup pługa do samochodu JELCZ

14 000,00

14 000,00

14 000,00

Ogółem

3 546 521,00

714 481,00

395 743,00

0,00

126 395,00

192 343,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła
Objaśnienia :
* Wydatki poniesione do końca 2010 r. 1 632 040,00

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ 74 /11
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 4 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2011 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 223 932,00

1.

Kredyty

§ 952

1 080 000,00

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

50 000,00

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

93 932,00

Rozchody ogółem:

1 884 498,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

765 000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

64 000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

1 005 498,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

50 000,00

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Uzasadnienie

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 11 055,00 zgodnie z aktualnym stanem kwot dotacji z budżetu państwa.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków ponieważ wpłynęła na rachunek gminy spłata kwoty pożyczki udzielonej z budżetu dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przyjazny Transport w kwocie 50 000,00 zł.

Zwiększono wydatki na w kwocie 12 075 zł na remont drogi powiatowej we wsi Stawiszcze jako pomoc finansowa dla Powiatu Hajnowskiego ponieważ uprzednio zaplanowane środki nie pokrywały całości kosztów niezbędnych do poniesienia przy odbudowie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej , zwiększono wydatki na zakup sprzętu dla OSP usługi pozostałe 5 548,00 zł w Czeremsze Wsi, zwiększono wydatki na zakup pługa do odśnieżania dróg do samochodu JELCZ- 14 000,00 zł, zwiększono kwotę dotacji dla GOK w Czeremsze na działalność bieżącą 12 000,00 zł ,zwiększono wydatki na wykonanie remontu rynien na budynku Urzędu Gminy 5 800,00 zł ,zwiększono wydatki na działalność związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 577 zł. .

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama