Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/45/11 Rady Gminy Przytuły

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M P Nr 95, poz. 961/ uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 350,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 450,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczlnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

13

87,00

148,27

13

14

148,27

409,76

14

15

409,76

577,27

15 i wyższa

577,27

1306,34

trzy osie

12

17

148,27

257,91

17

19

257,91

529,04

19

21

529,04

686,93

21

23

686,93

1058,07

23

25

1058,07

1644,95

25 i wyższa

1058,07

1644,95

cztery osie i więcej

12

25

686,93

696,57

25

27

696,57

1086,99

27

29

1086,99

1725,68

29

31

1725,68

2559,60

31 i wyższa

1725,68

2559,60

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony - 1.100,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.100,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.100,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia - wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

18

24,00

39,79

18

25

277,21

501,34

25

31

584,49

959,27

31 i wyższa

1473,83

2022,13

trzy osie i więcej

12

40

1300,31

1798,00

40 i wyższa

1798,00

2659,61

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.100,00 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

jedna oś

12

18

16,00

26,55

18

25

185,6

333,83

25 i wyższa

333,83

585,7

dwie osie

12

28

219,36

323,00

28

33

639,92

886,96

33

38

886,96

1347,3

38 i wyższa

1199,08

1773,90

trzy osie i więcej

12

38

706,21

983,35

38 i wyższa

983,35

1336,46

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.100,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2302,20 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przywodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Korytkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe