reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku

Na podstawie art. 7 oraz 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. N r 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 21, poz. 1281) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala sie statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/103/00 Rady Gminy Puńsk z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/2012
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 lutego 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Puńsku zwany dalej "Ośrodkiem Zdrowia" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorstwem prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Gminnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku jest Rada Gminy w Puńsku.

§ 3. Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654z późn. zm.)

2. Uchwały Nr XX/92/00 Rady Gminy Puńsk z dnia 26 maja 2000r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku.

§ 4. Siedziba Ośrodka Zdrowia mieści się w Puńsku przy ul. Szkolnej 26

§ 5. Ośrodek Zdrowia prowadzi działalność leczniczą na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Puńsk.

Rozdział 2.
CELE, ZADANIE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 6. Celem Ośrodka Zdrowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia

§ 7. Zadaniem Ośrodka Zdrowia jest organizowanie i podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia ludności.

§ 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ośrodek Zdrowia obejmuje:

1. Badanie i porady lekarskie.

2. Prowadzenie procesu leczenie.

3. Rehabilitacja lecznicza.

4. Opieka nad kobietą ciężarną, oraz nad noworodkiem.

5. Szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,

6. Działania diagnostyczne.

7. Pielęgnacja i opieka w miejscu zamieszkania.

8. Pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi.

9. Ozekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy.

10. Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej.

11. Opieka stomatologiczna, świadczenia stomatologii zachowawczej i protetyki.

12. Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej.

13. Świadczenia z zakresu medycyny pracy.

§ 9. 1. Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust.1 ustala Kierownik Ośrodka Zdrowia.

§ 10. Świadczenia zdrowotne w Ośrodku Zdrowia udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej.

§ 11. Ośrodek Zdrowia może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 12. Strukturę organizacyjną Ośrodka Zdrowia stanowią następujące komórki:

1. Gabinet lekarza POZ.

2. Gabinet stomatologiczny.

3. Gabinet medycyny szkolnej.

4. Gabinet zabiegowy.

5. Gabinet szczepienny.

§ 13. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie Ośrodka Zdrowia.

§ 14. Pomieszczenia i urządzenia Ośrodka Zdrowia muszą odpowiadać określonym wymogom fachowym i sanitarnym, w szczególności w zakresie warunków ogólno przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych

§ 15. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Zdrowia.

Rozdział 4.
ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM ZDROWIA

§ 16. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka Zdrowia

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka Zdrowia

4. Kierownik ustala regulamin organizacyjny Ośrodka Zdrowia

§ 17. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka Zdrowia nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy.

§ 18. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 19. W Ośrodku Zdrowia działa Rada Społeczna która jest organem wnioskującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika Ośrodka Zdrowia.

§ 20. Radę Społeczna powołuje Rada Gminy.

§ 21. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1. Wójt Gminy jako Przewodniczący,

2. Jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody,

b) czterej członkowie wyłonieni przez Radę Gminy.

3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Kierownik Ośrodka.

4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 22. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

e) regulaminu organizacyjnego;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 23. 1. Sposób powoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną.

2. Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi cztery lata.

3. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Ośrodka Zdrowia.

4. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej, rezygnacji z członkowstwa oraz wniosku podmiotu delegującego osobę.

§ 24. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 25. Ośrodek Zdrowia prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Ośrodek Zdrowia pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Podstawą gospodarki Ośrodka Zdrowia jest plan finansowy ustalany przez Kierownika a opiniowany przez Radę Społeczną.

3. Ośrodek Zdrowia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

4. Ośrodek Zdrowia prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

5. Ośrodek Zdrowia decyduje o podziale zysku.

6. Ośrodek Zdrowia może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnej działalności leczniczej, z darowizn, z zapisów spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. Ośrodek Zdrowia prowadzi dokumentację medyczną, materiałową i używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 27. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o działalności leczniczej, Kodeksu Pracy i innych obowiązujących przepisów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama