reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/78/12 Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, społecznej i sportowej.

§ 2. Celem działania świetlicy wiejskiej jest:

1) stworzenie bazy do integracji środowiska lokalnego;

2) prowadzenie statutowej działalności sołectw oraz samorządowych inicjatyw kulturalnych;

3) prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej;

4) promocja wsi i gminy.

§ 3. Świetlice mogą być:

1) wynajmowane lub użyczane;

2) nieodpłatnie udostępniane na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołectwa i gminy oraz organizacji imprez i uroczystości na rzecz sołectwa i Gminy Poświętne.

Rozdział 2.
Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne

§ 4. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej możliwe jest pod warunkiem przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny.

§ 5. Gospodarzem - opiekunem świetlicy jest sołtys lub mieszkaniec sołectwa wybrany uchwałą Zebrania Wiejskiego.

§ 6. Ze świetlicy można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem - opiekunem świetlicy.

§ 7. Godziny otwarcia świetlicy ustalane są z gospodarzem - opiekunem świetlicy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

§ 8. Do obowiązków gospodarza - opiekuna świetlicy należy:

1) utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem Gminy w zakresie funkcjonowania świetlicy;

2) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu;

3) udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem;

4) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy;

5) zawieranie umów najmu lub użyczenia świetlicy, pobieranie z tych tytułów opłat i kaucji;

6) ewidencja usterek, awarii, a także szkód wyrządzonych przez wynajmujących lub biorących do używania.

Rozdział 3.
Wynajmowanie i użyczanie świetlic

§ 9. Wynajęcie świetlicy bądź jej użyczenie może nastąpić w wypadku, gdy nie jest ona wykorzystywana do realizacji celów, o których mowa w § 2 uchwały wynikających z działalności prowadzonej na rzecz środowisk lokalnych.

§ 10. 1. Wynajęcie świetlic odbywa się odpłatnie zgodnie ze stawkami czynszu za wynajem poszczególnych świetlic określonymi w zarządzeniu Wójta Gminy Poświętne.

2. W drodze zarządzenia Wójt Gminy Poświętne określi również kwotę kaucji stanowiącą zabezpieczenie roszczeń z tytułu najmu lub użyczenia oraz szkód powstałych podczas najmu lub użyczenia oraz kwotę opłaty za wywóz śmieci.

§ 11. 1. Czynsz uzyskany z wynajmu świetlic stanowi dochód sołectwa z przeznaczeniem na cele określone w § 2 i § 15 ust. 2 uchwały.

2. Opłaty pobrane za zużyte przez najemcę lub biorącego do używania media oraz za wywóz śmieci stanowiące częściowy zwrot kosztów, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-2, za okresy kwartalne, odprowadzane będą przez gospodarza - opiekuna świetlicy, w terminie do ostatniego dnia danego kwartału, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poświętne.

§ 12. 1. Podstawą wynajęcia świetlicy jest pisemna umowa najmu zawarta przez gospodarza - opiekuna świetlicy z osobą ubiegającą się o wynajęcie.

2. W przypadku korzystania ze świetlic wiejskich wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych lub wyremontowanych przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, w okresie związania celem projektu, z gospodarzem - opiekunem świetlicy osoby biorące do używania zawierają pisemne umowy użyczenia.

§ 13. 1. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy gospodarz - opiekun świetlicy wraz z najemcą lub biorącym do używania sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz wskazania urządzeń pomiarowych, w które wyposażona jest świetlica, w celu ustalenia wysokości opłat za zużyte przez najemcę lub biorącego do używania media, dostępne w świetlicy. Na powyższą okoliczność strony sporządzają i podpisują stosowny protokół. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu świetlicy.

2. Protokóły, o których mowa w ust. 1 stanowić będą załączniki do umowy najmu lub użyczenia.

§ 14. 1. Za ewentualne szkody w świetlicy odpowiada najemca lub biorący do używania. Zobowiązani są oni do usunięcia powstałych szkód w terminie wskazanym przez gospodarza - opiekuna świetlicy.

2. W razie nie zastosowania się przez najemcę lub biorącego do używania do powyższego, usunięcie powstałych szkód zostanie sfinansowane z wpłaconej przez nich kaucji.

3. W przypadku gdy wysokość powstałych szkód przekroczy kwotę wpłaconej kaucji, najemca lub biorący do używania zostaną obciążeni kosztami ich usunięcia.

4. Kaucja podlega zwrotowi najemcy lub biorącemu do używania w przypadku, gdy zostanie stwierdzony przez gospodarza - opiekuna świetlicy brak szkód powstałych podczas najmu lub użyczenia.

Rozdział 4.
Finansowanie świetlic wiejskich

§ 15. 1. Gmina Poświętne ponosi koszty utrzymania świetlic w zakresie:

1) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej, wody i gazu,

2) odbioru ścieków i odpadów z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 11 ust. 2 uchwały.

2. Koszty bieżących remontów, konserwacji świetlic oraz wymiany zużytego lub uzupełnienia zniszczonego mienia ponosi sołectwo za wyjątkiem świetlic, o których mowa w § 12 ust. 2 uchwały.

3. Świetlice, o których mowa w § 12 ust. 2 uchwały w całości są utrzymywane przez Gminę Poświętne.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama