Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 228/12 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXIV/153/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 27 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 69 257,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 42 257,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 60 084 384,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 325 576,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 758 808,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 307 451,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 386 664,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 920 787,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 228/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. z jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

29 319,00

1 300,00

30 619,00

80195

Pozostała działalność

29 319,00

1 300,00

30 619,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

16 548,00

1 300,00

17 848,00

Razem:

62 794,00

1 300,00

64 094,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

165,00

3 000,00

3 165,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

165,00

3 000,00

3 165,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

3 000,00

3 000,00

Razem:

53 524 890,00

3 000,00

53 527 890,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

6 202 300,00

22 700,00

6 225 000,00

85295

Pozostała działalność

23 300,00

22 700,00

46 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

23 300,00

22 700,00

46 000,00

Razem:

6 464 700,00

22 700,00

6 487 400,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. z jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

29 319,00

1 300,00

30 619,00

80195

Pozostała działalność

29 319,00

1 300,00

30 619,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29 319,00

1 300,00

30 619,00

Razem:

52 794,00

1 300,00

54 094,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 070,00

0,00

4 070,00

01030

Izby rolnicze

570,00

500,00

1 070,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

570,00

500,00

1 070,00

01095

Pozostała działalność

3 500,00

- 500,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

- 500,00

2 500,00

750

Administracja publiczna

4 741 478,00

0,00

4 741 478,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75 160,00

0,00

75 160,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 160,00

4 000,00

33 160,00

4300

Zakup usług pozostałych

36 000,00

- 4 000,00

32 000,00

801

Oświata i wychowanie

23 868 884,00

0,00

23 868 884,00

80101

Szkoły podstawowe

9 547 480,00

10 955,00

9 558 435,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 003,00

1 000,00

12 003,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

56 630,00

5 000,00

61 630,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

29 212,00

- 1 000,00

28 212,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

10 374,00

- 1 500,00

8 874,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 647,00

2 000,00

7 647,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

10 776,00

4 000,00

14 776,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 914,00

- 90,00

3 824,00

4430

Różne opłaty i składki

4 881,00

45,00

4 926,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 720,00

1 500,00

8 220,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 105 352,00

- 11 000,00

1 094 352,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

833 151,00

- 11 000,00

822 151,00

80104

Przedszkola

5 102 155,00

0,00

5 102 155,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 902,00

5 303,00

13 205,00

4270

Zakup usług remontowych

31 683,00

- 5 303,00

26 380,00

80110

Gimnazja

7 112 069,00

45,00

7 112 114,00

4430

Różne opłaty i składki

3 322,00

45,00

3 367,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

116 203,00

0,00

116 203,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 276,00

- 1 500,00

2 776,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 288,00

- 100,00

9 188,00

4300

Zakup usług pozostałych

27 098,00

1 700,00

28 798,00

4410

Podróże służbowe krajowe

33 262,00

- 100,00

33 162,00

851

Ochrona zdrowia

452 735,00

3 000,00

455 735,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

430 735,00

3 000,00

433 735,00

4300

Zakup usług pozostałych

70 996,00

3 000,00

73 996,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

784 075,00

0,00

784 075,00

85395

Pozostała działalność

773 075,00

0,00

773 075,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

53 438,00

- 4 000,00

49 438,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 025,00

- 720,00

8 305,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

7 377,00

- 1 000,00

6 377,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

1 349,00

- 180,00

1 169,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

308 917,00

5 000,00

313 917,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

52 381,00

900,00

53 281,00

926

Kultura fizyczna

1 240 323,00

0,00

1 240 323,00

92601

Obiekty sportowe

214 026,00

0,00

214 026,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 058,00

10 000,00

18 058,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

726 213,00

0,00

726 213,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

1 264,00

1 264,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 700,00

- 1 264,00

1 436,00

Razem:

63 757 957,00

3 000,00

63 760 957,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

6 202 300,00

22 700,00

6 225 000,00

85295

Pozostała działalność

23 300,00

22 700,00

46 000,00

3110

Świadczenia społeczne

23 300,00

22 700,00

46 000,00

Razem:

6 464 700,00

22 700,00

6 487 400,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 228/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 27 000,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 80195 § 2310 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 300,00 zł tytułem przekazanej wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela emeryta - Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim,

2) rozdział 85154 § 2710 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.06.2012 r. - pismo Nr FB.II.3111.197.2012.MA zwiększa się w planie dochodów dotację celową o kwotę 22 700,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. Zmiany planu wydatków ( zwiększenia) na kwotę 27 000,00 zł są następujące:

1) rozdział 80195 § 4440 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,

2) rozdział 85154 § 4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę nad morze i w góry młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 700,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 3. Przesunięci a w planie wydatków w kwocie 42 257,00 zł są następujące:

1) w planie wydatków urzędu:

a) z rozdz. 01095 przesuwa się kwotę 500,00 zł z § 4300 do rozdz. 01030 § 2850 z przeznaczeniem na wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

b) w rozdz. 75075 przesuwa się kwotę 4 000,00 zł z § 4300 do § 4210 na wydatki promocyjne,

2) w planie wydatków oświaty:

a) w SP Nr 2 przesuwa się w rozdz. 80101 z § 4240 - 1 000,00 zł i § 4280 - 1 500,00 zł do § 3020 - 1 000,00 zł i § 4700 - 1 500,00 zł na środki ochrony osobistej i zakup ubrań roboczych pracownikom szkoły oraz szkolenie pracowników,

b) w SP Nr 2 przesuwa się kwotę 1 500,00 zł w rozdz. 80146 z § 4170 do § 4300 na dopłaty studiów podyplomowych nauczycieli,

c) w PM Nr 4 przesuwa się kwotę 5 303,00 zł w rozdz. 80104 z § 4270 do § 4170 na wynagrodzenie za prace remontowe przy budynku przedszkola,

d) w PM Nr 4 przesuwa się w rozdz. 80146 z § 4210 - 100,00 zł i § 4410 - 100,00 zł do § 4300 - 200,00 zł na dokształcanie nauczycieli,

e) w SP Nr 2 przesuwa się w rozdz. 85395 z § 4117 - 4 000,00 zł, § 4127 - 1 000,00 zł, § 4119 - 720,00 zł § 4129 - 180,00 zł do § 4177 - 5 000,00 zł i § 4179 - 900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe pracowników realizujących Projekt POKL "Więcej umiem oraz wiem" w związku ze zmianami składek ZUS,

f) w ZSM Nr 1 przesuwa się kwotę 90,00 zł z rozdz. 80101 z § 4410 do rozdz. 80101 § 4430-45,00 zł i rozdz. 80110 § 4430-45,00 zł na ubezpieczenie majątku,

g) w SP Nr 4 przesuwa się kwotę 11 000,00 zł z rozdz. 80103 § 4010 (niewykorzystana odprawa emerytalna) do rozdz. 80101 § 4210 - 5 000,00 zł, § 4350 - 2 000,00 zł i § 4370 - 4 000,00 zł na zakup dodatkowego wyposażenia łazienek w środki higieniczne i środki do konserwacji i mycia wykładzin na korytarzach szkolnych oraz na usługi dostępu do sieci Internet i usługi telefonii stacjonarnej,

3) w planie wydatków MOSIR:

a) w rozdz. 92601(stadion) z § 4270 przesuwa się kwotę 10 000,00 zł do § 4300 na dosiew wgłębny trawy na stadionie miejskim,

b) w rozdz. 92604 z § 4700 przesuwa się kwotę 1 264,00 zł do § 4420 na podróż służbową za granicę do obwodu kaliningradzkiego w ramach Programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2 pracowników.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe