Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy w następujący sposób:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 51.420 zł , z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 11.420 zł , w tym:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 0750 - wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych o kwotę 1.200 zł,

- Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0840 - wpływy ze sprzedaży wydawnictwa o gminie o kwotę 1.500 zł,

- dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 1.900 zł, z tego w rozdz. 75616 § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za żwirownię o kwotę 1.500 zł oraz w rozdz. 75616 § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 400 zł,

- Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0750 - wpływy z wynajmu sal lekcyjnych o kwotę 4.320 zł,

- Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 0970 - udziały gminy z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych o kwotę 200 zł,

- Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 0980 - udziały gminy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych o kwotę 2.300 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 40.000 zł , w tym:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność, § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi rolniczej we wsi Zabiele o kwotę 40.000 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51.420 zł , w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 11.420 zł , z tego:

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4210 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do SP Dolistowo o kwotę 4.320 zł,

- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych gminy o kwotę 7.100 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 - wydatki na modernizację drogi rolniczej we wsi Zabiele o kwotę 40.000 zł

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w następujący sposób:

a) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 155.854 zł w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6059 - środki własne gminy na "Zagospodarowanie centrum wsi Dolistowo" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2013,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.300 zł , w tym w:

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 - wydatki na równanie dróg o 8.800 zł

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 2.500 zł,

c) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 158.354 zł , w tym:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 § 2850 - odpisy 2 % wpływów z podatku rolnego na Izby rolnicze o kwotę 10.199 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4210 -wydatki na zakup masy bitumicznej do naprawy dróg o kwotę 1.000 zł,

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 - porządkowanie placów gminnych o kwotę 20.000 zł,

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 - wydatki na zakup paliwa do samochodów i sprzętu do OSP o kwotę 15.000 zł i w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4210 - zakup wyposażenia do przedszkoli o kwotę 2.500 zł

- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 4330 - wydatki na opłacenie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej za IX-XII.2012 r. o kwotę 92.000 zł, dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 - stypendia dla uczniów o charakterze pomocy materialnej o kwotę 14.655 zł

d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.800 zł w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 - wydatki na wykonanie wiaty usytuowanej przy drodze gminnej we wsi Rutkowskie Duże o kwotę 8.800 zł

§ 2. W związku ze zmianą wydatków majątkowych dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2012 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 18.786.725 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 14.898.335 zł,

2) dochody majątkowe - 3.888.390 zł

2. Wydatki ogółem - 22.109.465 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.251.202 zł,

2) wydatki majątkowe - 7.858.263 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.322.740 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 3.022.740 zł oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł.

4. Przychody w kwocie 7.199.481,20 zł pochodzić będą z pożyczek i kredytów, w tym: kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.322.740 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE w kwocie 3.406.481,20 zł oraz z kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł.

5. Rozchody w kwocie 3.876.741,20 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym: długoterminowych w kwocie 470.260,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.406.481,20 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/90/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. (po zmianach) (w złotych)


Nazwa zadania inwestycyjnego
i jego lokalizacja

Rok
rozp.
zak.

Wartość kosztorys.
zadania

Dotychczas poniesione
wydatki do końca 2011r.

Środki
wynikające
z planu na 2012r.
ogółem

w tym:

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki
własne
budżetu

Środki z
funduszy
celow.
FOGR

Środki do pozysk.
z UE

Inne źródła, kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach
dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 i § 60572010
20115.802.47256.3005.746.1722.300.653-3.445.519--

2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r. Dz. 010,rozdz. 01010 § 60602006
2013383.790300.00050.00050.000---33 790

3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo
Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057- 97.771 zł,
§ 6059- 62.575 zł2012160.346-160.34662.575-97.771--

4. Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Jaświły
Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059


2012


1.000.000


-


1.000.000


400.000


-


600.000*


-


-

5. Budowa wiaty we wsi Rutkowskie Duże
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2012

8800

-

8800

8800


-


-

6. Roboty dodatkowe przy modernizacji ośodków kultury we wsiach Jaświły, Rutkowskie Duże, Mikicin i Dolistowo, Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050

2012

65.105

-

65.105

65.105

-

-

-

-

7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS
Dz. 852, rozdz. 85219 § 6060


2012


4.000


-


4.000


4.000


-


-


-


-

8. Zakup programów komputerowych i licencji na używanie programów w Urzędzie Gminy, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060


2012


10.895


-


10.895


10.895


-


-


-


-


9. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego GBA 2,5/27 4x4 Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060


2012


600.000


-


600.000


300.000


-


-


300.000 **


-


10. Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej do gruntów położonych we wsi Zabiele, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050


2012


117.355


-


117.355


77.355


40.000


-


-


-


11. Zakup pompy szlamowej do OSP Jaświły i zestawu ratowniczego R1 do OSP Zabiele, Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060


2012


11.100


-


11.100


11.100


-


-


-


-


12. Remont kapitalny autokaru szkolnego
Dz. 801, rozdz. 80113 § 6050


2012


130.000


-


130.000


130.000


-


-


-


-


RAZEM


8.293.863


356.300


7.903.773


3.420.483


40.000


4.143.290


300.000


33 790,00

*W roku 2012 zostały podpisane umowy o dofinansowaniu zadań , ale kwoty przewidziane do pozyskania z dotacji PROW na lata 2007-2013 nie zostaną wprowadzone do budżetu roku 2012 w związku z podpisanymi aneksami o planowanym terminie realizacji tych inwestycji w roku 2013.

**Środki pochodzące z dotacji Związku OSP RP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 150.000 zł oraz z dotacji KG PSP w kwocie 150.000 zł zostały wprowadzone do budżetu stosownie do otrzymanych pism o dofinansowaniu zakupu.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe