reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/12 Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniamu psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567/ w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 579/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność przyznania pomocy.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza odpowiednio - kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszona odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności od wysokości dochodu, wg wskaźnika określonego w poniższej tabeli:

Dochody osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określony w % wg kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności ustalone w % od
ceny usługi za 1 godzinę

dla osób samotnie gospodarujących

dla osób pozostających
w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101% - 160%

10%

15%

161% - 220%

20%

25%

221% - 280%

40%

45%

281% - 340%

60%

65%

341% - 400%

80%

85%

Powyżej 401 %

100%

100%

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 8,00 zł (słownie złotych: osiem).

§ 5. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć).

§ 6. Miesięczną odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako iloczyn dnia, w których była świadczona pomoc w danym miesiącu, wymiaru usług opiekuńczych, kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz wskaźnika odpłatności określonego w procentach w tabeli.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia odpłatności wynikających z tabeli, o której mowa w § 3.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, w szczególności w związku z:

1) udokumentowanymi wydatkami na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowaniem specjalistycznej diety;

2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

3) koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych;

4) koniecznością sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym, co najmniej jedną osobą przewlekle chorą;

5) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.

§ 8. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłaca się na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXI/148/05 Rady Gminy Szumowo z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, ustalenia odpłatności i zwolnień za świadczone usługi (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247, poz. 2745).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama