reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/91/12 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1429, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

1) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 162 922 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 62 922 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 13 190 152 zł

a) dochody bieżące -12 534 383 zł

b) dochody majątkowe -655 769 zł

2) Wydatki ogółem -13 271 201 zł

a) wydatki bieżące -11 940 947 zł

b) wydatki majątkowe -1330 254 zł.

§ 2. Dochody w kwocie 435 769 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku.

§ 3. Zmianie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 516 818 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 516 818 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/91/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Dochody

zwiększenie

zmniejszenie

WŁASNE

600

Transport i Łączność

60016

Drogi publiczne i gminne

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

100 000

RAZEM WŁASNE

100 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/91/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

WŁASNE

757

Obsługa długu publicznego

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

50 000

750

Administracja publiczna

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4480

Podatek od nieruchomości

62 922

RAZEM WŁASNE

50 000

62 922

MAJĄTKOWE

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

112 922

RAZEM MAJĄTKOWE

112 922

0

RAZEM WŁASNE I MAJĄTKOWE

162 922

62 922


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/91/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 października 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe
(kosztorysowe lub szacunkowe (1) )

Nakłady poniesione

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

600

60016

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne

2 747 400 (1)

69 581

300 000

0

300 000

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

2.

600

60016

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo
w Gminie Trzcianne

1 376 854

14 000

5 000

0


5 000

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

3.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo

1 853 499

88 920

10 000

10 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

4.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej
w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mroczki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki

2 129 500 (1)

2 800

10 000

0

10 000

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

5.

900

90001

Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Trzcianne

164 640 (1)

14 640

62 877

32 182

30 695

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

6.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Krynica

236 218

9840

226 378

226 378

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

7.

750

75023

Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

1 854 584

318 615

10 000

0

10 000

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

8.

921

92109

Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie

771 239

25 130

5 000

5 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

9.

921

92109

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną

200 000(*)

0

20 000

20 000

0

A.
B.
C.

0


Urząd Gminy Trzcianne10.60060016Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego800 000 (1)5 00079 00030 00049 000


A.
B.
C.0Urząd Gminy Trzcianne

11.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne - Pisanki, Trzcianne - Nowa Wieś - Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo, Kleszcze

1 252 196 (1)

14 640

10 000

0

10 000

A.
B.
C.

0
Urząd Gminy Trzcianne

12.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne- Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary na odcinku 13,15 km

5 250 000 (1)

80 000

10 000

0

10 000

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

13.

010

01010

Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec

574 900

24 596

10 000

0

10 000

A.
B.
C.

0Urząd Gminy Trzcianne

14.

900

90001

Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej

384 000

1500

7 123

0

7 123

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

15.

900

90002

Budowa zaplecza gospodarki komunalnej
Etap I - Zakup:
przyczepy asenizacyjnej,

475 000

0

25 000

0

25 000

A.
B.
C.

0


Urząd Gminy Trzcianne

16.

900

90005

Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnej
3 339 639

0

50 000

0

50 000

A.
B.
C.

0


Urząd Gminy Trzcianne

17

600

60016

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zajki

139 314

0

139 314

0

139 314

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

Ogółem


23 548 983

669 262

979 692

462 874

516 818

0

0

0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

(*) Wartość szacunkowa


Uzasadnienie

Konieczność podjęcia zmian wynika z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn: " Remont drogi gminnej w miejscowości Zajki", oraz dokonano stosownych zmian w załączniku inwestycyjnym wynikających z przeprowadzonego przetargu na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Krynica". Wprowadzono również nową szacunkową kwotę na zadanie pn.: "Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych BPN poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnej" uwzględniając stawki podatku vat 8% oraz 23%.

Zwiększono wydatki na obsługę długu co wynika ze zmiennej stopy procentowej. Dokonano również zmniejszenia wydatków na opłatę podatków od nieruchomości co wynikło ze złożonej korekty deklaracji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama