reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/429/12 Rady Miasta Białystok

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Białostockiemu Ośrodkowi Kultury w Białymstoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. Białostockiemu Ośrodkowi Kultury w Białymstoku nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc statut Białostockiego Ośrodka Kultury w Białymstoku, nadany uchwałą Nr XIX/212/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Białostockiemu Ośrodkowi Kultury w Białymstoku, zmieniony uchwałą Nr XXXIV/423/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 listopada 2008 r. oraz uchwałą Nr LX/782/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/429/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Statut Białostockiego Osrodka Kultury w Białymstoku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Białostocki Ośrodek Kultury w Białymstoku, zwany dalej "Ośrodkiem", jest miejską instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Białegostoku pod numerem RIK 01/92.

2. Ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą" oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Ośrodek posiada osobowość prawną.

4. Organizatorem Ośrodka jest Miasto Białystok.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Białystok.

2. Ośrodek prowadzi działalność na terenie miasta Białegostoku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W ramach realizowanych działań filmowych, Ośrodek może prowadzić działalność na obszarze całego kraju oraz za granicą.

4. Ośrodek może przy znakowaniu używać symbolu "BOK".

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

§ 3. Celem działania Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury poprzez działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz promocję działań kulturalnych.

§ 4. 1. Ośrodek realizuje cele poprzez:

1) organizowanie imprez kulturalnych, m.in.: spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, spotkań, projekcji filmów w obiektach własnych oraz na terenie miasta;

2) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

3) współpracę z amatorskim ruchem artystycznym, twórcami nieprofesjonalnymi, klubami osiedlowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie miasta;

4) prowadzenie działalności kinowej, w tym organizowanie imprez związanych z pokazami i promocją filmu artystycznego, amatorską twórczością filmową i awangardową;

5) wydawanie katalogów i innych materiałów z zakresu działalności Ośrodka;

6) udzielanie pomocy przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych stowarzyszeniom kulturalnym i innym podmiotom, w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i poszerzania oferty kulturalnej;

7) dokumentowanie i archiwizowanie prowadzonej działalności kulturalnej.

2. Ośrodek przy realizacji celów statutowych współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, towarzystwami, fundacjami oraz z organami władz publicznych i innymi podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną.

Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 5. 1. Ośrodek jest zarządzany przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Białegostoku na czas określony, w trybie określonym ustawą.

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz oraz czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

4. Czynności wobec Dyrektora w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 6. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Białegostoku oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta Białegostoku.

3. Wysokość rocznej dotacji dla Ośrodka uchwala Rada Miasta Białystok.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 8. 1. Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji podmiotowej i dotacji celowych z budżetu Miasta, wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w obowiązujących odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

3. Działalność, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w zakresie:

1) wynajmu składników majątkowych;

2) organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;

3) świadczenia usług reklamowych;

4) świadczenia usług graficznych i drukarskich.

4. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

§ 9. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa Dyrektor.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka może dokonać Rada Miasta Białystok, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 11. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama