reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.226.2012.DM Wojewody Podlaskiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

stwierdzam nieważność części uchwały Nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887)

stwierdzam nieważność

§ 4 ust. 2, § 12 ust. 3, ust. 4 oraz § 19 ust. 3, 4, 5 uchwały Nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

W dniu 22 listopada 2012 r. Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr XXIV/197/2012 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, która w dniu 30 listopada 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż niniejsza uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 21 grudnia 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności niektórych jej postanowień.

Rada Powiatu Białostockiego mocą § 4 ust. 2 kwestionowanej określiła przypadki w jakich nieruchomości i lokale mogą być zbywane w trybie bezprzetargowym.

Powyższe uregulowania wprowadzone przez Radę Powiatu nie znajdują umocowania w obowiązujących przepisach prawa.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) rada w drodze uchwały może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu , gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę - ust. 3.

W ocenie organu nadzoru wyrażenie takiej zgody - niewątpliwie dopuszczalne, o czym stanowią postanowienia wskazanego wyżej artykułu, nie może mieć charakteru generalnego. Przepis ten ma charakter uprawniający, co oznacza, iż właściwy organ może wyrazić zgodę, ale nie musi.

W uchwale będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego Rada Powiatu określiła w § 12 ust. 3 i ust. 4 sytuacje oraz sposób oddawania nieruchomości w użyczenie .

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu.

Z art. 32 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, wynika natomiast generalna zasada, iż gospodarowanie mieniem powiatu należy do zarządu. Ograniczenia dla wskazanej wyżej kompetencji zarządu w zakresie gospodarowania mieniem powiatu zawarte są w postanowieniach art. 12 pkt 8 lit. a - i) ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, dotyczących - oprócz czynności wymienionych powyżej - również innych czynności wymienionych w tym artykule.

Katalog spraw, w których organ stanowiący władny jest do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu ma charakter zamknięty i nie mieści się w nim użyczenie.

Rada Powiatu regulując w przedmiotowej uchwale kwestie dotyczące umowy użyczeniaprzekroczyła zakres kompetencji wymienionych w art. 12 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym i wkroczyła w sferę uprawnień Zarządu jako organu uprawnionego do zawierania umów użyczenia w ramach "gospodarowania mieniem powiatu".

Postępowanie nadzorcze wykazało, iż Rada Powiatu w § 19 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 określiła konkretny tryb oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości oraz lokali, decydując o formie przetargu, warunkach uczestnictwa oraz składzie komisji przetargowej.

W ocenie organu nadzoru, takie rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. art. 40 ust. 3, zgodnie z którym "o zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator". Przyjęte przez Radę Powiatu regulacje w istocie ograniczają działania Zarząd Powiatu w postępowaniu przetargowym, przesądzając o istotnych elementach tego postępowania.

Jednocześnie nakładanie na organ wykonawczy obowiązku wydania aktu w formie uchwały, którego zakres przedmiotowy będzie dotyczył postępowania przetargowego w przypadkach oddawania w najem i dzierżawę nieruchomości oraz lokali jest nieuzasadnione i w sposób istotny narusza ustawowe kompetencje zarządu. Organ wykonawczy powiatu w ramach gospodarowania mieniem powiatu i przeprowadzania przetargu, jako jednej z form zawierania umów na gruncie polskiego prawa cywilnego, samodzielnie decyduje o sposobie realizacji nałożonego na niego obowiązku. Ponadto, uchwała rady gminy nie może zawierać upoważnienia dla organu wykonawczego do wydania określonego rodzaju aktu (uchwały ustalającej skład osobowy komisjiprzetargowej). Zarząd Powiatu jako organizator przetargu może (ale nie musi) korzystać z wymienionych form i sposobów organizowania i przeprowadzenia przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy.

W świetle powyższego, organ nadzoru stwierdza, że badana uchwała w zakresie § 4 ust. 2, § 12 ust. 3, ust. 4 oraz § 19 ust. 3, 4, 5 nie obejmuje materii, do uregulowania której Rada Powiatu Białostockiego upoważniona była na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym. Odnosi się bowiem ona do zagadnień uregulowanych w ustawie bądź przyznanych organowi wykonawczemu powiatu.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności przedmiotowych zapisów uchwały Nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 r. jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Powiatowi prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

Otrzymuje:

Rada Powiatu Białostockiego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama