Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567).) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości:

1) za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych z terenu Gminy Szepietowo - 10 zł netto;

2) za transport nieczystości ciekłych - 3,00 zł netto za 1 km.

§ 2. Przyjęcie 1 m3 nieczystości ciekłych na stację zlewną - 7,00 zł netto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe