Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/132/12 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 18 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bakałarzewo, warunków i zasad korzystania z nich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz.567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/115/12 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bakałarzewo, warunków i zasad korzystania z nich (Dz. U. Woj. Podl. z 24 sierpnia 2012 r., poz. 2460) zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/132/12
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bakałarzewo:

1. Bakałarzewo

2. Bakałarzewo, szkoła

3. Góra

4. Góra, skrzyżowanie

5. Góra, wieś

6. Orłowo, skrzyżowanie

7. Podgórze, skrzyżowanie

8. Sokołowo

9. Suchorzec

10. Zdręby, skrzyżowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe