Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/160/2012 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art.6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób następujący:

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób slelektywny wynosi 8,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe