Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/103/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług na terenie Gminy Nowogród

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które są zamieszkałe przez mieszkańców, z terenu Gminy Nowogród i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane wszystkie odpady komunalne i wszystkie odpady komunalne segregowane, za wyjątkiem odpadów remontowo - budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie.

§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:

1) odpady komunalne zmieszane:

a/ raz w miesiącu, a w okresie od 1 maja do 30 września 2 razy w miesiącu - budynki jednorodzinne,

b/ co najmniej dwa razy w miesiącu - budynki wielorodzinne,

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

- a/ raz w miesiącu - budynki jednorodzinne,

- b/ raz w miesiącu - budynki wielorodzinne,

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - dwa razy do roku w postaci tzw. wystawek.

§ 4. 1. Papier zbierany selektywnie umieszcza się w workach lub pojemnikach w kolorze niebieskim.

2. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w workach lub pojemnikach w kolorze zielonym.

3. Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, folie, metale zbierane selektywnie umieszcza się w workach lub pojemnikach w kolorze żółtym.

4. Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów zbierane selektywnie umieszcza się w workach lub pojemnikach w kolorze brązowym.

5. Dopuszcza się możliwość zbierania selektywnie odpadów wymienionych w pkt. 1-4 w przeźroczystych workach o odpowiedniej wytrzymałości.

§ 5. Odpady zgromadzone w odpowiednich pojemnikach i workach na odpady komunalne z wyznaczonego miejsca tuż przed bramą wjazdową na posesję i w granicach drogi dojazdowej do posesji, zlokalizowanych w taki sposób, aby umożliwić do nich łatwy dojazd pojazdem do zbierania odpadów oraz ich łatwy załadunek i rozładunek, zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

§ 6. Pojemniki i worki do zbierania odpadów z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z zastrzeżeniem, że przy dwukrotnej nieprawidłowości w zakresie gromadzenia odpadów w ramach danej nieruchomości, przedsiębiorca odbierający odpady zgłosi powyższy fakt do Burmistrza Nowogrodu, który podejmie działania wyjaśniające.

§ 7. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- popiół,

- tekstylia,

- odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i krezolach, zużyte smary, oleje, kleje).

2. Właściciele nieruchomości, w godzinach otwarcia PSZOK, mogą samodzielnie dostarczać do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z grup wymienionych w ust. 1, w przypadku, gdy pozbycie się ich jest konieczne poza terminem wskazanym w harmonogramie wywozów.

3. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że powstały w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Szczegółowe warunki prowadzenia PSZOK zostaną określone w odrębnym regulaminie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe