Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Puńsk

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 n ust. 1 art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pierwszą deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Puńsk do dnia 31 marca 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/107/2012
Rady Gminy Puńsk
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Deklaracja

Podstawa prawna : art. 6n ustawy z dnia 3 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2012 r , poz. 391 )
Składający : Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Puńsk (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Miejsce składania : Urząd Gminy Puńsk

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące złożenie deklaracji -zaznaczyć poprzez postawienie znaku "x"
? PIERWSZA DEKLARACJA ? ZMIANA DANYCH

W razie zmiany danych podać: datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ-zaznaczyć poprzez postawienie znaku "x"

? OSOBA FIZYCZNA
? OSOBA PRAWNA
? JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJACĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA *D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY*

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr. lokalu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

EADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJNA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość:

Ulica:

Nr. domu:

Nr lokalu:

E.1 . FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ -zaznaczyć poprzez postawienie znaku "x"

? WŁASNOŚĆ ? WSPÓŁWŁASNOŚĆ
? UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ? ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE
? POSIADANIE1 ………………………………….

E.2 OŚWIADCZAM, ŻE

? Gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę niższą
? Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą
? Na terenie nieruchomości prowadzę kompostownik na odpady zielone
? Na terenie nieruchomości nie prowadzę kompostownika na odpady zielone

E.3 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH2

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje

(należy podać liczbę mieszkańców)

E. 4 SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ(liczba osób x stawka)

Liczba osób * stawka = kwota

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIE ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość:

Ulica:

Nr. domu:

Nr lokalu:

F. 1FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ- zaznaczyć poprzez postawienie znaku "x"

? WŁASNOŚĆ ? WSPÓŁWŁASNOŚĆ
? UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ? ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE
? POSIADANIE1 ………………………………….

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów:

( tylko dla nieruchomości niezabudowanej)

F.2. OŚWIADCZAM, ŻE

? Gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę niższą
? Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą
? Na terenie nieruchomości prowadzę kompostownik na odpady zielone
? Na terenie nieruchomości nie prowadzę kompostownika na odpady zielone

F.3DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIE ZAMIESZKAŁYCH2(zabudowanych i niezabudowanych)

F.4 SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ3(liczba pojemników zapełnionych w ciągu miesiąca odpadami komunalnymi x stawka)

liczba pojemników * pojemność pojemników * stawka = kwotaG.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Puńsk danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

……………………………….. ……………………….
/miejscowość, data/ /czytelny podpis/

Pouczenie

? Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Wyjaśnienia:

? Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Puńsk o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

? W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Puńsk w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

? Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

Objaśnienia:

1podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)

2w przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele np. działalność gospodarczą - należy wypełnić zarówno część E.3 jak i F.3

3w przypadku pojemników o innej pojemności niż 120 l należy dokonać przeliczenia obliczając wysokość opłaty miesięcznej

* niepotrzebne skreślić

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,00 zł miesięcznie- odpady niesegregowane.

Stawka za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 10,00 zł miesięcznie.

Stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne niesegregowane:

o pojemności 60 l - w wysokości 20,00 zł

o pojemności 120 l - w wysokości 40,00 zł

o pojemności 240 l - w wysokości 80,00 zł

o pojemności 1100 l - w wysokości 250,00 zł

o pojemności 2500 l - w wysokości 500,00 zł

Stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

o pojemności 60 l - w wysokości 14,00 zł

o pojemności 120 l - w wysokości 20,00 zł

o pojemności 240 l - w wysokości 50,00 zł

o pojemności 1100 l - w wysokości 180,00 zł

o pojemności 2500 l - w wysokości 360,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe