reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/177/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyżew na rok budżetowy 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 1) ) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz.430) w porozumieniu z dyrektorami szkół Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Czyżew wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. 1. Dofinansowywane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:

1) opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych, studiach magisterskich i kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli, w specjalnościach:

a) edukacja dla bezpieczeństwa,

b) edukacja wczesnoszkolna,

c) język angielski,

d) oligofrenopedagogika,

e) technika,

f) terapia pedagogiczna,

g) WOS i wiedza europejska.

2) udział w warsztatach, kursach i szkoleniach;

3) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli;

4) koszty związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego.

2. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości 50% poniesionych kosztów.

3. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 są dofinansowywane w całości.

§ 3. 1. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z podjęciem przez nauczyciela doskonalenia nie wynikającego z potrzeb edukacyjnych szkoły.

2. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz w czasie korzystania z urlopu dziekańskiego.

§ 4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 uwzględnia wnioski dyrektorów szkół złożone do dnia 30 listopada 2012r., wynikające z wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły.

§ 5. Decyzje o przyznaniu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków, o których mowa w § 1 podejmuje burmistrz.

§ 6. Wzór wniosku o dofinansowanie opłaty za kształcenie nauczyciela w ramach środków finansowych budżetu określa załącznik do uchwały.

§ 7. Dyrektorzy szkół złożą sprawozdania ze sposobu wykorzystania w roku 2013 środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/177/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU GMINY CZYŻEW

1. Nazwisko i imię nauczyciela..............................................................................................

2. Aktualne kwalifikacje ........................................................................................................

3. Posiadany stopień awansu zawodowego ........................................................................

4. Nazwa placówki oświatowej - miejsca pracy nauczyciela………………………………

5. Nazwa uczelni, w której nauczyciel podejmuje (kontynuuje ) studia ................................

6. Rodzaj i kierunek podejmowanych (kontynuowanych) studiów ....................................

7. Cykl kształcenia ( w semestrach) ......................................................................................

8. Na który semestr w cyklu wnioskuje się o refundację ......................................................

9. Staż pracy pedagogicznej nauczyciela ..............................................................................

10. Wysokość czesnego (potwierdzona zaświadczeniem z uczelni) .................................

11. Dotychczas otrzymana pomoc finansowa na dokształcanie ( w okresie ostatnich trzech

lat, kwota, forma dokształcenia) ....................................................................................

12. Uzasadnienie wniosku przez nauczyciela.......................................................................

……………………………………………………………………………………………..

13. Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z

przyznawaniem świadczeń ……………………………………………………………..

data……………………. .............................................. (podpis nauczyciela)

14. Opinia dyrektora szkoły w kontekście potrzeby danego kierunku dla danej szkoły

…………………………………………………………………….………………………..

data……………………. .............................................. (podpis dyrektora)

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama