Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/177/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyżew na rok budżetowy 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 1) ) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz.430) w porozumieniu z dyrektorami szkół Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Czyżew wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. 1. Dofinansowywane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:

1) opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych, studiach magisterskich i kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli, w specjalnościach:

a) edukacja dla bezpieczeństwa,

b) edukacja wczesnoszkolna,

c) język angielski,

d) oligofrenopedagogika,

e) technika,

f) terapia pedagogiczna,

g) WOS i wiedza europejska.

2) udział w warsztatach, kursach i szkoleniach;

3) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli;

4) koszty związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego.

2. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości 50% poniesionych kosztów.

3. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 są dofinansowywane w całości.

§ 3. 1. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z podjęciem przez nauczyciela doskonalenia nie wynikającego z potrzeb edukacyjnych szkoły.

2. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz w czasie korzystania z urlopu dziekańskiego.

§ 4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 uwzględnia wnioski dyrektorów szkół złożone do dnia 30 listopada 2012r., wynikające z wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły.

§ 5. Decyzje o przyznaniu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków, o których mowa w § 1 podejmuje burmistrz.

§ 6. Wzór wniosku o dofinansowanie opłaty za kształcenie nauczyciela w ramach środków finansowych budżetu określa załącznik do uchwały.

§ 7. Dyrektorzy szkół złożą sprawozdania ze sposobu wykorzystania w roku 2013 środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/177/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELA W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU GMINY CZYŻEW

1. Nazwisko i imię nauczyciela..............................................................................................

2. Aktualne kwalifikacje ........................................................................................................

3. Posiadany stopień awansu zawodowego ........................................................................

4. Nazwa placówki oświatowej - miejsca pracy nauczyciela………………………………

5. Nazwa uczelni, w której nauczyciel podejmuje (kontynuuje ) studia ................................

6. Rodzaj i kierunek podejmowanych (kontynuowanych) studiów ....................................

7. Cykl kształcenia ( w semestrach) ......................................................................................

8. Na który semestr w cyklu wnioskuje się o refundację ......................................................

9. Staż pracy pedagogicznej nauczyciela ..............................................................................

10. Wysokość czesnego (potwierdzona zaświadczeniem z uczelni) .................................

11. Dotychczas otrzymana pomoc finansowa na dokształcanie ( w okresie ostatnich trzech

lat, kwota, forma dokształcenia) ....................................................................................

12. Uzasadnienie wniosku przez nauczyciela.......................................................................

……………………………………………………………………………………………..

13. Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z

przyznawaniem świadczeń ……………………………………………………………..

data……………………. .............................................. (podpis nauczyciela)

14. Opinia dyrektora szkoły w kontekście potrzeby danego kierunku dla danej szkoły

…………………………………………………………………….………………………..

data……………………. .............................................. (podpis dyrektora)

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe