Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 220/XXIII/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 11 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567), w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7, art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. Nr 908, Nr 1544) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie stanowiącym załącznik do Uchwały nr 16/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. Woj. Podl. Nr 86, poz. 996, Nr 172, poz. 2031) wprowadza się następujące zmiany:

1) W §7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Dodatek motywacyjny może być przyznanay w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego (tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym).";

2) W §8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły - od 500 zł do 1000 zł,

2) wicedyrektorowi szkoły- od 250 zł do 500 zł,

3) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze, określone w statucie szkoły - od 200 zł do 500 zł,

4) dyrektorowi zespołu szkół - od 1200 zł do 2500 zł,

5) wicedyrektorowi zespołu szkół - od 600 zł do 1000 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe