Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity) Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.548.215 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 254.729 zł

b) Dochodybieżące 12.293.486 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.058.987 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 1.143.866 zł

d) Wydatki bieżące 10.915.121 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 100.000 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej Sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 stycznia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł. w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację projektu WND-POKL.09.01.01-20-738/12 "Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze."

Dokonuje się następujących przeniesień między paragrafami:

1. Zwiększa się środki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4430 - 120 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego, a zmniejsza się w rozdz. 60016 § 4270 - 120 zł.

2. Zwiększa się środki w dz. 754, rozdz. 75412 § 4360 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłatę za utrzymanie systemu selektywnego powiadamiania w OSP, a zmniejsza się w rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 600 zł.

3. Zwiększa sie środki w dz. 851, rozdz. 85195 § 4260 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i § 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za wywóz nieczystości płynnych, a zmniejsza się w rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 1.600 zł.

4. Zwiększa sie środki w dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Klukowie, a zmniejsza się w rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 2.700 zł.

5. Zwiększa sie środki w dz. 801, rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 744 zł na zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, a zmniejsza sie w rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 744 zł.

6. Zwiększa sie środki w dz. 852, rozdz. 85212 § 4410 o kwotę 13 zł. i § 4700 o kwotę 84 zł z przeznaczeniem na opłacenie w całości kosztów szkoleń i podróży służbowych pracownika GOPS prowadzącego świadczenia rodzinne.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe