Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Hajnówka w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka z siedzibą w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, reprezentowaną przez: Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta Hajnówki ,

zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym",

a Gminą Hajnówka z siedzibą w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, reprezentowaną przez: Olgę Rygorowicz - Wójta Gminy Hajnówka ,

zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XVI/120/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/101/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Hajnówka do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Hajnówka, Przekazujący powierza Przejmującemu, począwszy od dnia 1 października 2012 r. realizację zadań związanych z uczestniczeniem uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka w nauce religii prowadzonej przez Kościół Zielonoświątkowy w Hajnówce, w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego przy ulicy Warszawskiej 98 w Hajnówce.

§ 2. 1. Na realizację powierzonego zadania Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, nr konta: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058, środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wynagrodzenia nauczycieli skierowanych przez władze zwierzchnie Kościoła Zielonoświątkowego do nauczania religii.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wyliczona zostanie na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi) nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia religii.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o wysokości kosztów.

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na koniec roku szkolnego.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy powszechne.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe