Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/188/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 14 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole ogólnodostępne oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

3) minimalmym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679; z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Miasto Bielsk Podlaski zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 3. 1. Rodzice wnoszą opłatę za świadczenia realizowane w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmujące w szczególności:

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci,

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

3) gry i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki wspomagające rozwój ruchowy i zainteresowania dzieci,

4) zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie,

5) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

6) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze,

7) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 realizowanych w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin dziennie, jako iloczyn liczby dni korzystania dziecka ze świadczeń w przedszkolu i stawki dziennej w wysokości:

1) za pierwsze dziecko z rodziny - 0,52% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) za drugie dziecko z tej samej rodziny - 0,44% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3) za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny - nie pobiera się opłat.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 obniża się o 50% w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie dziecka uczęszczającego do przedszkola nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427,
z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 662, nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579).

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata o, której mowa w ust. 2 i 3 podlega zmniejszeniu w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji.

5. Do ustalenia wysokości dochodu, o którym mowa w ust. 3 bierze się pod uwagę dochód z ostatnich trzech miesięcy.

6. Opłata, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

7. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń powyżej 4 godzin dziennie, o których mowa w ust. 1, w wysokości 0,13% minimalnego wynagrodzenia za pracę za pierwsze dziecko z rodziny oraz 0,11% minimalnego wynagrodzenia za pracę za drugie dziecko z tej samej rodziny. Opłata nie dotyczy trzeciego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny.

8. W przypadku zadeklarowania przez rodzica, iż dziecko będzie korzystało tylko z usług, o których mowa
w § 2 ust. 1, a korzystającego także z usług ponad minimum programowe - za każdą rozpoczętą godzinę ustala się opłatę w wysokości 0,20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców dziecka.

§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 3 reguluje umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka, która określa w szczególności: okres, na jaki jest zawierana, wymiar pobytu dziecka w przedszkolu, zakres korzystania z posiłków oraz termin wnoszenia opłat.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/46/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 183, poz. 2196).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku, po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe