Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/475/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie zmiany statutu Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "i" art. 40 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r., Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281), art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1576, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r.,poz.1456,1530 i 1548) oraz art.94 ust.1, art.97 ust.2, art. 180 pkt 2 oraz art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U.z 2013 r., poz. 135) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVII/700/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku zmienionej Uchwałą Nr LVII/735/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. i Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/449/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 196, poz.1906 i z 2010 r. Nr 190, poz. 2372, z 2012 r.,poz. 607) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

" § 1. Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku z siedzibą przy ul. Orlej 6A zwane dalej "Pogotowiem" jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.";

2) § 3. otrzymuje brzmienie:

1. Pogotowie jest placówką przeznaczoną na pobyt 30 dzieci do 18 roku życia.

2. Dzieci, o których mowa w ust. 1, mogą przebywać w Placówce do uzyskania pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości, mogą przebywać nadal w placówce za zgodą dyrektora nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli spełniają warunki określone w artykule 37 ust.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.";

3) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Pogotowie Opiekuńcze zapewnia obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną placówki Opiekuńczo -Wychowawczej "Moje Miejsce"w Białymstoku w rozumieniu art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135)";

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Pogotowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Pogotowia jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, uwzględniający również potrzeby i koszty finansowe Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku , z zastrzeżeniem ust. 3 .

3. Potrzeby i koszty finansowe Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą kosztów uwzględnianych w planie finansowym Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej "Moje Miejsce".

4. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5. Dyrektor Pogotowia i Główny Księgowy odpowiadają za gospodarkę finansową Pogotowia.

6. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce" wylicza się biorąc pod uwagę zapisy art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135).";

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

W sprawach nie uregulowanych w statucie maja zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 182) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe