Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/160/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 11 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, 2007 r. Nr 109, poz. 747, 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, 2009 r. Nr 56, poz. 458, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, 2008 r. Nr 116, poz. 730, 2009 r. Nr 56, poz. 458, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) w związku z art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U . z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/37/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 103, poz. 1191) § 4 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "3) Sołectwo Chanie-Chursy - Demianowicz Adam - 10%",

- pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie: "14) Sołectwo Sycze - Sycewicz Renata - 10%".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe