Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/138/12 Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887,Nr 217 poz.1281,; z 2012r. poz. 567 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14 611 351 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 12 553 265 zł,

2. majatkowe w wysokości 2 058 086 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 843 966 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 11 951 025 zł,

2. majątkowe w wysokości 3 892 941 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 150 000 zł,

2. celową w wysokości - 30 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 232 615 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie - 1 000 000 zł

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 232 615 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 571 155 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 338 540 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejsciowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- w kwocie 1 638 086 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 158 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 275 700 zł, wydatki - 275 700 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 6a

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- w kwocie 1 638 086 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie: wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na 2013 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na 2013 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

Paragraf

PLAN PRZYCHODÓW

KWOTA W

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E

-

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

571 155,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 000 000,00


Przychody - ogółem


1 571 155,00

PLAN ROZCHDÓW

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

-

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym;
- spłata kredytów
- spłata pożyczek


280 000,00
58 540,00


Rozchody - ogółem

338 540,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok


Lp.


Podmiot dotowany

Rodzaj dotacji i kwota

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

2

3

4

5

1.

Miejski Ośrodek Kultury
Dział 921 rozdział 92109 § 2480


-

200 000,00

-


2.

Miejska Biblioteka Publiczna
Dział 921 rozdział 92116 § 2480

-

90 000,00

-


3.

Powiat bielski (przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego)

953 911,00

-

-


OGÓŁEM

953 911,00

290 000,00

-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (Zespół Szkół) na 2013 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Dochody

Plan

801

Oświata i wychowanie

112 700,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

112 700,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

8 200,00

0830

Wpływy z usług

104 500,00

Wydatki

Plan

801

Oświata i wychowanie

112 700,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

112 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 700,00

4220

Zakup środków żywności

104 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (Przedszkole) na 2013 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Dochody

Plan

801

Oświata i wychowanie

163 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

163 000,00

0830

Wpływy z usług

162 500,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

500,00

Wydatki

Plan

801

Oświata i wychowanie

163 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

163 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39 000,00

4220

Zakup środków żywności

90 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

4260

Zakup energii

9 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe