reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/169/13 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się Statut Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

2. Traci moc dotychczasowy statut Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/169/13
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 lutego 2013 r.

S T A T U T

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie zwany dalej "Zakładem" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Zakład posługuje się skróconą nazwą: ZPOZ w Grajewie.

§ 2. Siedzibą Zakładu jest miasto Grajewo.

§ 3. 1. Zakład posiada osobowość prawną. Zakład wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez sąd rejestrowy.

2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Grajewski.

§ 4. Zakład został utworzony przez Wojewodę Łomżyńskiego na mocy Zarządzenia Nr 60/98 z dnia 28 lipca 1998 r. w celu zapewnienia nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie obwodu zapobiegawczo-leczniczego określonego w §6. Decyzją Wojewody Podlaskiego WS.VI.8020-130/1/99 z dnia 25.03.1999 r. dokonano zmian w rejestrze w zakresie zmian podmiotu, który utworzył Zakład i sprawuje nad nim nadzór, na Starostę Powiatu Grajewskiego.

§ 5. 1. Zakład działa pod nazwą: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

2. Obszar działania Zakładu obejmuje obwód zapobiegawczo-leczniczy, w skład którego wchodzą:

1) miasta: Grajewo, Rajgród i Szczuczyn,

2) gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn i Wąsosz.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Szczegółowe zadania i zakres udzielanych przez Zakład świadczeń określa §22.

§ 7. W wykonywaniu swych zadań Zakład współdziała z:

1) zakładami opieki zdrowotnej działającymi na terenie województwa podlaskiego,

2) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku i Terenową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Grajewie,

3) stacjami pogotowia ratunkowego,

4) Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

5) samorządami terytorialnymi i zawodowymi,

6) instytucjami wykonującymi zadania w zakresie pomocy społecznej,

7) organizacjami społecznymi,

8) stowarzyszeniami naukowymi,

9) związkami zawodowymi.

§ 8. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej "ustawą",

2) innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej,

3) Zarządzenia Nr 60/98 Wojewody Łomżyńskiego w sprawie powołania Zakładu,

4) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM

DZIAŁ 1. DYREKTOR ZAKŁADU

§ 9. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektor:

1) samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu,

2) kieruje działalnością Zakładu,

3) reprezentuje Zakład na zewnątrz,

4) jest przełożonym pracowników Zakładu.

§ 10. 1. Dyrektor zarządza Zakładem w ramach stosunku pracy (powołanie lub umowa o pracę) bądź umowy cywilnoprawnej. Decyzję o wyborze formy zatrudnienia Dyrektora podejmuje podmiot tworzący.

2. Dyrektora Zakładu powołuje, bądź zawiera z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, Starosta Grajewski na podstawie uchwały.

3. Dyrektora odwołuje, lub rozwiązuje z nim umowę, podmiot tworzący po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Rady Społecznej działającej przy Zakładzie.

DZIAŁ 2. ZASTĘPCA DYREKTORA

§ 11. 1. Dyrektor Zakładu zatrudnia na podstawie umowy o pracę Zastępcę d/s Lecznictwa (gdy sam nie jest lekarzem) lub Zastępcę d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych (gdy jest lekarzem), z zastrzeżeniem ust.2.

2. Dyrektor Zakładu nie będący lekarzem nawiązuje stosunek pracy ze swoim Zastępcą po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Konkurs ogłasza podmiot tworzący.

§ 12. 1. Zastępca Dyrektora, podejmuje decyzje i składa oświadczenia woli w imieniu Zakładu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa, a w czasie nieobecności Dyrektora kieruje Zakładem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli Zastępca Dyrektora nie jest lekarzem, w sprawach opieki zdrowotnej Dyrektora zastępuje wyznaczony kierownik jednej z przychodni.

DZIAŁ 3. RADA SPOŁECZNA

§ 13. 1. W Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie działa Rada Społeczna, zwana dalej "Radą".

2. Rada jest:

1) organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego,

2) organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 14. 1. Radę powołuje i odwołuje podmiot tworzący w drodze uchwały.

2. Rada liczy siedmiu członków i jest powoływana na okres dwóch lat.

3. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady - Przewodniczący Zarządu Powiatu Grajewskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2) Członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Grajewskiego.

4. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

1) własnej rezygnacji z członkostwa,

2) cofnięcia umocowania w wypadku przedstawiciela Wojewody - przez Wojewodę, w przypadku przedstawiciela Rady Powiatu Grajewskiego - przez Radę Powiatu Grajewskiego.

§ 15. 1. Statut Zakładu nadaje oraz zmiany do niego wprowadza podmiot tworzący.

2. Do zadań Rady należy ponadto:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania nagród Dyrektorowi Zakładu,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z Dyrektorem Zakładu,

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych i dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego,

3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie tego regulaminu do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Grajewskiego,

4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

5) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Zakładu.

§ 16. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje podmiot tworzący.

§ 17. 1. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w Zakładzie.

2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 18. 1. Materiały na posiedzenia Rady przygotowuje Dyrektor Zakładu.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny być opracowane syntetycznie i zawierać:

1) zasób niezbędnych informacji na określony temat,

2) ocenę sytuacji,

3) dokładnie sprecyzowane wnioski, ze wskazaniem propozycji, sposobów i terminów realizacji.

3. Materiały powinny być doręczone członkom Rady co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 19. Obsługę Rady zapewnia Dyrektor Zakładu, który:

1) przekazuje zainteresowanym zawiadomienia o posiedzeniach Rady wraz z materiałami do ustalonego porządku dziennego,

2) przygotowuje projekty uchwał,

3) przygotowuje korespondencję związaną z pracami Rady.

§ 20. 1. Od uchwały Rady Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

2. Decyzja podmiotu tworzącego jest ostateczna.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIA ZAKŁADU

§ 21. 1. Strukturę organizacyjną zakładu tworzą:

1) dział podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej.

2) komórki stanowiące zaplecze administracyjno-techniczne i gospodarcze oraz samodzielne stanowiska pracy:

a) Sekcja Finansowo-Księgowa kierowana przez Głównego Księgowego,

b) Sekcja Kadrowo-Płacowa,

c) Sekcja Administracyjno-Techniczna,

d) Naczelna Pielęgniarka,

e) Główny Księgowy,

f) stanowisko ds. BHP,

g) stanowisko ds. statystyki medycznej.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Przychodnia w Grajewie,

2) Przychodnia w Szczuczynie,

3) Gminny Ośrodek Zdrowia w Radziłowie z filią:

a) Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Białaszewie,

4) Gminny Ośrodek Zdrowia w Wąsoszu.

§ 22. Do zakresu zadań Zakładu należy:

1) udzielanie indywidualnych ambulatoryjnych świadczeń leczniczych w zakresie opieki podstawowej,

2) udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie opieki podstawowej w miejscu zamieszkania lub pobytu w razie obłożnej choroby pacjenta,

3) udzielanie świadczeń diagnostycznych,

4) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych,

5) udzielanie porad i usług pielęgniarskich,

6) czuwanie nad stanem higienicznym i warunkami sanitarnymi w szkołach oraz udzielanie świadczeń zapobiegawczych dzieciom uczęszczającym do szkół oraz młodzieży uczącej się w szkołach objętych opieką Zakładu,

7) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,

8) wykonywanie czynności w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

9) wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia i niezdolności do pracy,

10) prowadzenie czynnego poradnictwa,

11) promowanie zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej,

12) udzielanie indywidualnych specjalistycznych świadczeń ginekologiczno - położniczych,

13) udzielanie świadczeń w zakresie grupowej profilaktyki fluorkowej,

14) ponadto Zakład może świadczyć usługi w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej, może też zmieniać zakres udzielanych świadczeń po uprzednim dokonaniu zmian i wpisów w Rejestrze Wojewody.

Rozdział 4.
GOSPODARKA ZAKŁADU

§ 23. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

2. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2 polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.

4. Wniesienie majątku Zakładu lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonuje działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność dokonanie tych czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego.

5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zakładu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

6. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 2-5 jest nieważna.

§ 24. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 25. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy.

3. Plan finansowy ustala Dyrektor Zakładu.

4. Zakład z posiadanych środków i uzyskanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 26. 1. Zakład corocznie sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności.

2. Zakład, po wyrażeniu opinii przez Radę Społeczną, samodzielnie decyduje o podziale zysku. Zakład pokrywa ujemny wynik finansowy we własnym zakresie.

§ 27. Zakład uzyskuje środki finansowe :

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

a) Narodowego Funduszu Zdrowia i innych organów lub instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,

c) instytucji ubezpieczeniowych,

d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

e) innych zakładów opieki zdrowotnej i prywatnie praktykujących lekarzy,

f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,

3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż udzielanie świadczeń zdrowotnych,

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

5) na cele i na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności leczniczej.

§ 28. Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na:

1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3) inwestycje,

4) wykonanie dodatkowych zadań nałożonych na Zakład w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,

5) cele szczególne, przyznawane w drodze odrębnych przepisów.

§ 29. 1. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz Zakładu.

2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po odliczeniu funduszu założycielskiego.

4. Fundusz Zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:

1) zysk netto,

2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy.

5. Fundusz Zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:

1) stratę netto,

2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

§ 31. Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.

§ 32. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jego przez podmiot tworzący.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama