Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/173/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182), Rada Gminy Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. Osoba, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, jest zobowiązana do zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową na zasadach określonychw poniższej tabeli:

Wysokość dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość zwrotu przyznanych świadczeń

100% - 150%

50 %

150% - 200%

70 %

200% - 250%

90 %

Powyżej 250%

100 %

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w § 3 ust 2 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu części lub całości przyznanej kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową, członka jej rodziny lub pracownika socjalnego, może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub części

2. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się między innymi sytuacje jeżeli,

a) świadczeniobiorca poniósł wydatki związane z ratowaniem zdrowia i życia,

b) świadczeniobiorca poniósł straty materialne w wyniku zdarzenia losowego,

c) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności,

§ 4. Kwota zwrotu przyznanej pomocy może być rozłożona na raty.

§ 5. Termin zwrotu kwoty przyznanej pomocy, jak również ilość i wysokość rat oraz terminy wpłaty poszczególnych rat ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe