Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/154/2013 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 908) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, do liczby godzin podanych, jak niżej:

1) dyrektor szkoły liczącej powyżej 17 oddziałów - 3 godziny;

2) wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 17 oddziałów - 7 godzin.

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca nastyępującego po miesiącu, w którym nauczycielowi zlecono zastępstwo.

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Wójt może zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 4. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczychi opiekuńczych prowadzonych bezposrednio z uczniami i na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć:

1) pedagoga - 26 godzin;

2) logopedy - 25 godzin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/134/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe