Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/31/13 Zgromadzenia Związku

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.)[1]) oraz § 20 ust.2 pkt 7 statutu Związku Gmin " Kumiałka Biebrza" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 48, poz. 857 oraz z 2013 r. poz. 32), Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że:

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) niesegregowane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane:

- tworzywa sztuczne,

- papier i tekturę,

- szkło bezbarwne,

- szkło kolorowe,

- puszki aluminiowe i metale;

2) właściciele nieruchomości dostarczają samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady zbierane selektywnie takie jak:

a) odpady zielone,

b) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery itp.

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe,

g) zużyte opony,

h) styropian,

i) opakowania wielomateriałowe typu tetrapak,

j) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

k) folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane).

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

4. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy odebrać każdą zebraną przez nich ilość odpadów komunalnych, umieszczoną w pojemnikach/workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin ,,Kumiałka - Biebrza".

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej - odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego puszek od właścicieli nieruchomości wymienionych pkt 1, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

3) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

4) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, puszek od właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt 3, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 4. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanym w Poświętnym przyjmowane będą bezpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust.1 pkt 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Tracą moc:

1) uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 431);

2) uchwała Nr XVII/105/12 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 588 )

3) uchwała Nr XXVII/160/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 785).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin


Stanisław Łodygo


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe