Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/283/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153),
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/283/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO W JUCHNOWCU DOLNYM

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym.

§ 2. Administratorem boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.

Rozdział 1.
Przepisy porządkowe

§ 3. Wejście na boisko sportowe jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu oraz przepisów p.poż. i bhp.

§ 4. 1. Osoby przebywające na terenie boiska podczas trwania imprezy masowej podlegają ponadto przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r (Dz.U.Nr 62,poz.54 z późn. zm) oraz przepisom właściwym dla charakteru imprezy organizacji i związków,w tym związków sportowych,

2. Boisko sportowe jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczy sportowych, zajęć szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

3. Boisko sportowe może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze.

4. Do dyspozycji uczestników form określonych w § 3 ust. 2 i 3 oddaje się zaplecze sanitarno-socjalne.

5. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych .

§ 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) imprezie - należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny;

2) imprezie masowej - należy przez to rozumieć imprezę o której mowa w art.3 pkt.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r;

3) organizatorze imprezy - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, odpowiedzialną za jej organizację i przeprowadzenie;

4) administratorze boiska sportowego - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny;

5) gospodarzu obiektu - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej,wyznaczoną przez administratora boiska, odpowiedzialną za nadzór i opiekę nad boiskiem;

§ 6. 1. Boisko sportowe jest powszechnie dostępne.

2. Udostępnienie organizatorowi imprezy boiska sportowego lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z administratorem boiska sportowego, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie.

§ 7. Z boiska sportowego mogą korzystać, po uzyskaniu zgody administratora boiska i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna;

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego;

4) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na imprezach sportowych organizowanych z udziałem publiczności.

§ 8. Działalność handlowa,gastronomiczna,usługowa,artystyczna, w tym transmisje,nagrania radiowe i telewizyjne,filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko za zgodą administratora boiska.

Rozdział 2.
Zasady wstępu na boisko.

§ 9. Przebywać na boisku sportowym oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe, posiadające zgodę administratora stadionu lub organizatora imprezy.

§ 10. Szczegółowe zasady wstępu na boisko podczas trwania imprezy masowej określają organizatorzy imprezy w regulaminie imprezy masowej.

Rozdział 3.
Zasady zachowania się na boisku.

§ 11. Osoby korzystające ze stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:

1) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu,bhp i p.poż.,

2) korzystania z urządzeń znajdujących się na boisku zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

4) nie umieszczania napisów na budowlach,urządzeniach, ich malowania i oklejania;

5) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;

6) utrzymania czystości na terenie obiektu boiska sportowego;

7) pobierania kluczy i zamykania szatni oraz sanitariatów;

8) zabezpieczenia we własnym zakresie mienia wartościowego;

9) po zakończeniu zajęć uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy;

10) wyłączenia oświetlenia, zakręcania wody w szatniach i sanitariatach;

11) powiadamiania administratora boiska sportowego lub gospodarza obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

§ 12. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska sportowego zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom administratora boiska sportowego, gospodarza obiektu, służb porządkowych i osób do tego upoważnionych.

§ 13. 1. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;

2) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren boiska sportowego przedmioty niebezpieczne;

3) usuwanie z terenu boiska sportowego osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia;

4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia;

5) zapewnienie drożności wejść i wyjść na boisko oraz dróg na terenie boiska, w tym zwłaszcza drogi ewakuacyjnej;

6) ustalenie z gospodarzem obiektu, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych uczestnikom imprezy lub widzom oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc;

7) niezwłoczne poinformowanie administratora lub gospodarza obiektu o szkodach w mieniu boiska sportowego, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą;

8) pokrycie wszelkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.

§ 14. 1. Każdy, kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.

2. Zabrania się wnoszenia na teren boiska sportowego przedmiotów:

1) wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

2) materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;

3) substancji żrących lub farbujących;

4) środków odurzających lub substancji psychotropowych;

5) butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału;

6) napojów alkoholowych;

7) urządzeń z napędem mechanicznym służącym do wytwarzania hałasu.

§ 15. Zakazuje się:

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających;

2) przebywania w obszarach, które nie są dopuszczalne dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia służbowe itp.);

3) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotów;

4) rozniecania ognia;

5) spożywania alkoholu, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych na mocy zezwolenia;

6) niszczenia sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie boiska sportowego;

7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów;

8) używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób;

9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem zwierząt używanych jako przewodników przez osoby niepełnosprawne lub w przypadku organizowania wystaw zwierząt;

10) wjeżdżania na teren boiska sportowego pojazdami mechanicznymi, bez zezwolenia administratora lub organizatora imprezy, za wyjątkiem pojazdów służby zabezpieczające organizowaną imprezę (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja).

§ 16. Korzystający i przebywający na terenie boiska sportowego winni zastosować się do zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

Rozdział 4.
Miejsca nieudostępnione na boisku

§ 17. 1. Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów: pomieszczenia służbowe,parkingi służbowe oraz wchodzenie lub przechodzenie przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku tj. murawę boiska,ogrodzenie boiska,słupy oświetleniowe,szafki elektryczne,drzewa,teren bezpośrednio przylegający do murawy boiska.

2. Inne miejsca niedostępne dla widzów określone w regulaminie imprezy masowej.

Rozdział 5.
Odpowiedzialność

§ 18. 1. Za wszelkie szkody wywołane niewłaściwym korzystaniem z boiska sportowego, urządzeń, sprzętu i wyposażenia boiska sportowego odpowiada sprawca szkody.

§ 19. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku sportowym podczas imprez,w tym masowych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności porządkowej lub karnej.

§ 20. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas trwania imprez.

§ 21. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami boiska sportowego pod względem bezpieczeństwa.

§ 22. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe mające miejsce na terenie boiska podczas imprez.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe