Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-3(14)/2013/12848/V/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 20 maja 2013r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Energo-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059),

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego
Energo-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
z siedzibą w Białymstoku,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000221529,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 966-17-61-806,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2012 r. nr OLB-4210-26(18)/2012/12848/V/AG i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 30 listopada 2012 r. nr OLB-4210-26(18)/2012/12848/V/AG, została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE"), ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania do dnia 31 marca 2014 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, pismem z dnia 9 stycznia 2013 r. nr OLB-4210-3(1)/2013/12848/V/AG, Prezes URE wezwał Przedsiębiorstwo do przedłożenia zmiany taryfy dla ciepła w związku ze zmianą taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (dostawcy gazu ziemnego do Przedsiębiorstwa), zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2012 r. nr DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG. Zmiana cen gazu skutkuje zmniejszeniem kosztów zużycia paliwa przez Przedsiębiorstwo, a tym samym zmniejszeniem kosztów dostarczania ciepła do odbiorców. Powyższe stanowi zatem przesłankę określoną w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym", uprawniającą do zmiany taryfy dla ciepła w przypadku zaistnienia istotnej, nieprzewidzianej zmiany warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne.

W myśl art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają do zatwierdzenia taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

Pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. znak: ET/10/2013 Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, poprzez zmianę cen i stawek opłat dla odbiorców. Ponadto wystąpiło z wnioskiem o uwzględnienie kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551 z późn. zm.).

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku następującymi pismami: z dnia 5 lutego 2013 r. nr OLB-4210-3(3)/2013/12848/V/AG, z dnia 6 marca 2013 r. nr OLB-4210-3(5)/2013/12848/V/AG, z dnia 22 marca 2013 r. nr OLB-4210-3(7)/2013/12848/V/AG i z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr OLB-4210-3(9)/2013/12848/V/AG.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek następującymi pismami: z dnia 19 lutego 2013 r. znak: ET/14/2013, z dnia 15 marca 2013 r. znak: ET/20/2013, z dnia 2 kwietnia 2013 r. znak: ET/21/2013, z dnia 19 kwietnia 2013 r. znak: ET/29/2013, z dnia 7 maja 2013 r. znak: ET/36/2013 oraz z dnia 13 maja 2013 r. znak: ET/37/2013.

Ocena przedstawionego przez Przedsiębiorstwo wniosku oraz zawartego w jego uzasadnieniu materiału analitycznego, dokonana w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pozwoliła na uwzględnienie żądania Przedsiębiorstwa w zakresie zatwierdzenia zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiana cen paliwa gazowego oraz zaistniała zmiana kosztów prowadzenia działalności związana z realizacją obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej wypełnia dyspozycję § 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego stanowiącego, że "W przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian".

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż za zmianą decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa w części 4 "Wysokość oraz rodzaje cen i stawek opłat" przemawia słuszny interes strony, wyrażający się w konieczności dostosowania sposobu prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej do zmieniających się obiektywnych warunków ekonomicznych i zmianie tej nie sprzeciwiają się przepisy szczególne.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych (...) zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 Kpa umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie


Agnieszka Szypulska

Otrzymują:

1. Energo-Tech Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok;

2. Wojewoda Podlaski;

3. a/a

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (cz. I pkt 53).

Anna Gosek - Specjalista

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe