| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/146/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 145.658 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmniejsza się dochody o kwotę - 11.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 531.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 234/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXI/128/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.457.196 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - 228.009 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł";

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 6.826.242 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 2.369.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raczki na rok 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 25.784.977 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.182.664 zł,

2) dochody majątkowe - 8.602.313 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 30.242.173 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.424.478 zł,

2) wydatki majątkowe - 15.817.695 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 4.457.196 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 228.009 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 6.826.242 zł, w tym wolne środki - 4.229.187 zł oraz planowane kredyty - 2.597.055 zł, a rozchody - 2.369.046 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

103 628

0

103 628

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

162 347

4 705

167 052

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

162 347

4 705

167 052

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

4 705

4 705

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 533 458

9 006

3 542 464

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

152 624

9 006

161 630

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

7 786

9 006

16 792

758

Różne rozliczenia

9 336 713

113 211

9 449 924

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 331 706

113 211

5 444 917

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 331 706

113 211

5 444 917

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 376 170

7 722

8 383 892

90003

Oczyszczanie miast i wsi

0

18 736

18 736

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

18 736

18 736

90095

Pozostała działalność

29 750

- 11 014

18 736

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

29 750

- 11 014

18 736

Razem:

23 225 867

134 644

23 360 511

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 320 838

0

2 320 838


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/146/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

185 992

0

185 992

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

327 000

4 920

331 920

60016

Drogi publiczne gminne

327 000

4 920

331 920

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

4 920

4 920

801

Oświata i wychowanie

6 718 065

19 860

6 737 925

80101

Szkoły podstawowe

3 106 599

7 609

3 114 208

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

358 247

7 609

365 856

80104

Przedszkola

197 879

12 251

210 130

4300

Zakup usług pozostałych

13 591

12 251

25 842

852

Pomoc społeczna

971 443

0

971 443

85202

Domy pomocy społecznej

272 500

- 1 000

271 500

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

272 500

- 1 000

271 500

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3 500

1 000

4 500

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2 500

1 000

3 500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 978 597

505 340

12 483 937

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

8 808 882

453 690

9 262 572

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 808 882

453 690

9 262 572

90003

Oczyszczanie miast i wsi

41 500

28 798

70 298

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

0

500

500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

24 000

24 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

4 104

4 104

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

119

119

4280

Zakup usług zdrowotnych

0

75

75

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

185 000

15 852

200 852

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

15 852

20 852

90095

Pozostała działalność

35 000

7 000

42 000

4300

Zakup usług pozostałych

35 000

7 000

42 000

Razem:

27 205 223

530 120

27 735 343

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 320 838

0

2 320 838


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/146/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2013

1.

010

01010

6050

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki

1 028 548,00

2.

010

01010

6050

Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki

749 181,00

3.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km - wykup działek pod drogę

30 000,00

4.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji

70 000,00

5.

630

63003

6057, 6059

Przebudowa "Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek"

1 654 548,00

6.

630

63003

6057, 6059

Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki

92 000,00

7.

754

75412

6230

Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP Raczki - dotacja celowa

16 117,00

8.

900

90001

6050

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Dowspuda ("teren szkoły")

440 692,00

9.

900

90001

6050

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda

1 325 412,00

10.

900

90001

6050

Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki

5 689 562,00

11.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D

714 212,00

12.

900

90005

6057, 6059

Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych

2 614 980,00

13.

900

90017

6060

Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki

150 690,00

14.

600

60013

6300

Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki - dotacja celowa

60 000,00

15.

900

90001

6050

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

410 260,00

16.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Małe Raczki

232 434,00

17.

926

92695

6050

Modernizacja nawierzchni boiska przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach

69 139,00

18.

900

90015

6050

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki

15 000,00

19.

600

60016

6060

Zakup pługa czołowego jednostronnego do odśnieżania

4 920,00

20.

900

90001

6050

Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

450 000,00

Razem:

15 817 695,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/146/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

6 826 242,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

4 229 187,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2 597 055,00

Rozchody ogółem:

2 369 046,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

2 369 046,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/146/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2013 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podmiotu

Zakres rzeczowy dotacji

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

Jednostki sektora finansów publicznych

1.

851

85154

2310

Miasto Suwałki

Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

5 000,00

2.

851

85154

2320

Powiat Suwalski

Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

6 000,00

3.

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

Działalność statutowa

262 636,00

-

4.

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

Działalność statutowa

171 254,00

-

5.

600

60013

6300

Województwo Podlaskie

Opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 655 z drogą powiatową Nr 1123B w miejscowości Raczki

60 000,00

6.

852

85205

2710

Powiat Suwalski

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

-

3 500,00

Raczki:

433 890,00

74 500,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1.

801

80101

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach

71 456,00

-

2.

801

80103

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie klasy "0" przy Szkole Podstawowej w Jaśkach

10 382,00

-

3.

801

80104

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach

21 252,00

-

4.

801

80101

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie

294 400,00

-

5.

801

80103

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie

32 184,00

-

6.

926

92695

2820

KS "Polonia" Raczki

Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu

92 500,00

-

7.

754

75412

6230

Jednostka OSP Raczki

-

16 117,00

Razem:

522 174,00

16 117,00

OGŁEM:

956 064,00

90 617,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/146/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 r.

1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 145.658 zł dotyczące m.in. opłaty eksploatacyjnej, części oświatowej subwencji ogólnej, zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych,

b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 11.014 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy,

2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 1.000 zł,

b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 531.120 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę - 72.510 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator" na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach i we Wronowie oraz dla Powiatu Suwalskiego na zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na zwiększenie wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne jst, na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych, na zakup materiałów oraz na wydatki dotyczące zakupu usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy,

- wydatki majątkowe o kwotę - 458.610 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką ściekową - 453.690 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pługa do odśnieżania) - 4.920 zł,

3) W załączniku Nr 3 urealniono kwoty na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. oraz wprowadzono dwa nowe zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym,

4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 r.,

5) W załączniku Nr 5 urealniono kwotę dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia "Edukator" na bieżące utrzymanie szkół podstawowych oraz dotacji celowej dla Powiatu Suwalskiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »