Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/144/13 Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 maja 2013r.

o dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 , z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1,poz.1, Nr 56, poz .458, Nr 67, poz. 572 , Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 908 i 1544) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Jaświły wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaświły z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. 1. Dofinansowywane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikajace z potrzeb szkół:

1) opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych, studiach magisterskich i kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli, w specjalnościach:

a) przyroda;

b) WOS.

2) udział w warsztatach, kursach i szkoleniach;

3) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli;

4) koszty zwiazane z różnymi formami doskonalenia zawodowego.

2. Ustala się maksymalna kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie, o którym mowa w ust. 1, pkt 1, w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów.

3. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1, pkt: 2,3 i 4, będa dofinansowywane w 100%.

§ 3. 1. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z podjeciem przez nauczyciela doskonalenia nie wynikajacego z potrzeb edukacyjnych szkoły.

2. Dofinansowanie nie przysługuje nbauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz w czasie korzystania z urlopou dziekańskiego.

§ 4. Dofinansowanie, o którym mowa w §2 ust. 1, pkt 1 uwzględnia wnioski dyrektorów szkół złożone do dnia 30 listopada 2012r., wynikające z wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły.

§ 5. Decyzje o przyznaniu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków, o których mowa w §1 podejmuje Wójt Gminy Jaświły.

§ 6. Wzór wniosku o dofinansowanie opłaty za kształcenie nauczycieli, stanowi załącznik do niniejszej uchwwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/140/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 25 marca 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/144/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013r.

WZÓR WNIOSKU

Na podstawie §6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46, poz. 430)

wnoszę o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli za semestr zimowy/letni roku akademickiego …../…...

I. Dane osobowe

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy :

............................................................................................................................................

2. Dokładny adres zamieszkania (nr telefonu):

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Posiadany poziom wykształcenia (odpowiednie zakreślić): mgr, mgr inż., inż., licencjat, SN, średnie.

4. Ukończona uczelnia (szkoła):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Ukończony kierunek/ specjalizacja:

.............................................................................................................................................

II. Miejsce pracy nauczyciela.

1. Nazwa szkoły:

............................................................................................................................................

2. Adres szkoły:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. Zajmowane stanowisko, nauczany/e/ przedmiot/y/:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Staż pracy nauczyciela w danej szkole:

............................................................................................................................................

5. Stopień awansu zawodowego

............................................................................................................................................

6. Wymiar zatrudnienia

.............................................................................................................................................

7. Rodzaj umowy o pracę/akt zatrudnienia przez mianowanie, na czas nieokreślony, na czas

określony, w zastępstwie/

.............................................................................................................................................

III. Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego.

1. Pełna nazwa uczelni/zakładu kształcenia, adres:

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Forma podjętych (kontynuowanych) studiów (odpowiednie zakreślić): licencjackie/inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, kurs kwalifikacyjny.

3. Kierunek/specjalność podjętych (kontynuowanych ) studiów:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................4. Czas trwania podjętych studiów/szkolenia ( podać ilość semestrów)

od ..........................20......r. do...............................20........r.

Ilość semestrów ogółem..................

5. Koszt całkowity doskonalenia

………………………………………………………..

6. Stan studiów ( podać ukończony semestr)

………………………………………………………….

7. Semestr oraz koszt semestru, którego dotyczy refundacja

…………………………………………………………….

IV. Uzasadnienie wniosku

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.........................................................

/podpis ubiegającego się o dofinansowanie /

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe.

....................................., dnia ........................201... roku.

....................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

VI. Opinia o przydatności do pracy w szkole ( placówce) kierunku studiów, które podjął

ubiegający się o dofinansowanie - nauczycielom wypełnia dyrektor szkoły ( placówki),

dyrektorom wypełnia przedstawiciel organu prowadzącego szkołę ( placówkę).

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................... dnia ................... 20.... r.

........................................................ ................................................................................

/pieczęć szkoły (placówki) lub organu prowadzącego/

/pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ lub przedstawiciela organu prowadzącego/

Uwagi.

1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr.

2. Nie będą rozpatrywane wnioski bez wymaganych załączników, wypełnione nieczytelnie lub błędnie.

3. Informacje o sposobie załatwienia wniosku ubiegający się otrzymają na piśmie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe