Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 595) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę104.609,80- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę135.561i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę240.170,80 zł- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości21.350.461,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 590.048 zł,

- dochody bieżące w wysokości 20.760.413,80 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości21.348.002,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.058.968 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 19.289.034,80 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki - Poluńce - Widugiery" w ramach projektu " Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego" z dochodów budżetu powiatu w 2013 r. w kwocie 1.265.675 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/253/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/253/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/253/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2013

1

2

3

4

5

6

Zakupy inwestycyjne

1.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem


96 112,00

2.

710

71095

6060

Niszczarka na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii


7 000,00

3.

710

71095

6060

2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii


8 000,00

4.

854

85410

6067
6069

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu " Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" ( projektor z ekranem, drukarka wielofunkcyjna, krosna żakardowe, małe krosna tkackie)


52 126,00

5.

754

75411

6060

Zakup pieca centralnego ogrzewania
( KP PSP w Sejnach )

10 000,00

6.

600

60014

6060

Zakup pługa szczytowego do samochodu ciężarowego

16 000,00

7.

600

60014

6060

Zakup samochodu dostawczego
na potrzeby PZD w Sejnach

40 900,00

Razem zakupy:

230 138,00

Zadania inwestycyjne

1.

854

85410

6050
6057
6059

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia"


1 235 875,00

2.

700

70005

6050

Przystosowanie lokalu ( ul. Wojska Polskiego w Sejnach ) na cele mieszkalne

4 164,00

Razem zadania:

1 240 039,00

OGÓŁEM:

1 470 177,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/253/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 104.609,80 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014-zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 93.820 zł, z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drzew rosnących w pasie dróg powiatowych, odsetek od niewpłaconych w terminie należności,

- rozdział 75020 - zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 1.200 zł z tytułu darowizny oraz plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 452 z tytułu prowizji PIT - 4,

- rozdział 75618 - zwiększ się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 205 zł, z tytułu odsetek od niewpłaconych w terminie opłat geodezyjnych,

- rozdział 85204 - na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych organu o kwotę 8.932,80 zł - na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 135.561 zł oraz zwiększeniu o kwotę 240.170,80 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 60014 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków budżetowych PZD w Sejnach kwotę 40.000 zł, na zakup grysu i emulsji do remontów cząstkowych dróg asfaltowych oraz zwiększa się plan jednostki o kwotę 93.820 zł, z czego:

kwota 56.900 zł - zakupy inwestycyjne: samochód dostawczy oraz pług szczytowy

do odśnieżania dróg powiatowych,

kwota 21.920 zł - zakup emulsji i grysów do remontów dróg asfaltowych,

kwota 15.000 zł - zimowe utrzymanie dróg,

- rozdział 70005 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 2.082 zł - podatek od nieruchomości (korekta deklaracji do UG Sejny, w związku z nieodpłatnym otrzymaniem budynku wc na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) oraz na wycenę nieruchomości gruntowych i połowę kosztów sporządzenia aktu notarialnego w związku z zamianą nieruchomości gruntowych w obrębie Giby z Nadleśnictwem Pomorze ( Uchwała Nr 92/12 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 22 listopada 2012 roku),

- rozdział 71013 - zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 19.795 zł,

- rozdział 71014 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa kwotę 20.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia ( wydatki na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii ),

- rozdział 75020 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 49.070 zł, na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,

- rozdział 75702 - zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 50.000 zł ( w związku ze spłaconym wcześniej niż było zakładane kredytem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE ),

- rozdział 85195 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych starostwa o kwotę 500 zł, na działania edukacyjne związane z profilaktyką i ochroną zdrowia,

- rozdział 85204 - zwiększa się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 8.932,80 zł - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- rozdział 85395 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 337 w projekcie " Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" ( realizowanym w PCPR w Sejnach ) zwiększając różne opłaty i składki,

- rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków starostwa w powyższym rozdziale o kwotę 5.000 zł, a zwiększa się plan finansowy wydatków PZD w Sejnach o kwotę 5.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny ( na działkach stanowiących własność powiatu ).

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 - na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach przesuwa się w planie finansowym wydatków jednostki kwotę 20.274 zł, w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki,

- rozdział 85205 - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków PCPR w Sejnach kwotę 155 - działania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe zakupy inwestycyjne ( PZD w Sejnach) na kwotę 56.900 zł, z tego:

zakup samochodu dostawczego - 40.900 zł,

zakup pługa szczytowego do samochodu ciężarowego - 16.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe