Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 118.469 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 118.469 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.567.174 zł w tym:

a) dochody majątkowe 254.729 zł

b) dochody bieżące 13.312.445 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13.077.946 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 1.143.866 zł

b) wydatki bieżące 11.934.080 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 610.712 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zwiększa się dotację celową w kwocie 79611 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie bieżące i remont dróg gminnych dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 34611 zł, § 4300 o kwotę 3200

2) zakup drzwi wejściowych na klatkę schodową do mieszkań komunalnych w Klukowie przy ul. Szkolnej 6 dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 3800 zł i porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego i utrzymania 3 mieszkań komunalnych § 4300 o kwotę 10000

3) utrzymanie jednostek OSP dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych o kwotę 10000 zł, § 4210 zakup paliwa do samochodów o kwotę 6000 zł, § 4300 naprawę sprzętu gaśniczego o kwotę 2000

4) remont biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Klukowie dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 10000

2. W dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 zmniejsza się dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. o kwotę 330 zł, a zwiększa w rozdz. 85213 § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych

3. Zwiększa się dotację celową w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 38858 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lipca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

4. W dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 zmniejsza się wydatki o kwotę 4380 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną,

5. W dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 45 zł w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za usługi,

6. W dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł w Szkole Podstawowej w Klukowie z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za usługi,

7. W dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę 593 zł w Publicznym Gimnazjum w Klukowie z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za usługi,

8. W dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za naprawę kanalizacji,

9. W dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 zmniejsza się wydatki o kwotę 23000 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za odławianie bezpańskich psów - 10000 zł i naprawę kanalizacji - 13000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe