Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 3/2013 Starosty Suwalskiego

z dnia 14 października 2013r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Burdeniszki, Cimochowizna położonych w jednostce ewidencyjnej Suwałki i obrębu Sidory położonego w jednostce ewidencyjnej Jeleniewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Burdeniszki, Cimochowizna położonych w jednostce ewidencyjnej Suwałki i obrębu Sidory położonego w jednostce ewidencyjnej Jeleniewo stał się z dniem 11 października 2013 r. operatem ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa zgłaszać zarzuty do tych danych. Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji. Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Suwałkach Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.

Starosta


Szczepan Ołdakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe