Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/169/13 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 24 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suwalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suwalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z 2012 r. Nr 228, poz. 1368), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/115/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suwalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suwalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 2806; z 2013 r. poz. 1352 i 2445) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Sławomir Małachowski


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/169/13
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe