Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz.182 i 509) Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, usługi opiekuńcze, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Zasady zwrotu wydatków na udzielanie pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" określa odrębna uchwała.

§ 3. Jeżeli dochód na osobę samotną lub na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości lub w części zgodnie z następującymi zasadami: dochód ustalony w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy, kształtujący się w przedziale:

- od 101 % do 150 % - świadczenia podlegają zwrotowi 50%

- od 151 % do 200 % - świadczenia podlegają zwrotowi 70 %,

- od 201 % i więcej - świadczenia podlegają zwrotowi w całości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe